30 مهر 1400
En | 

اداره راه و شهرسازي شهرستان خور و بيابانك

 

نام و نام خانوادگي  ابوالفضل آقا
 سمت رئيس اداره راه و شهرسازي شهرستان خور وبيابانك
تلفن تماس 03146325636
 دورنگار  03146325153
آدرس خور و بيابانك، خيابان نيروگاه، ابتداي جاده مهرجان