| 06 مهر 1399
En | 

اداره راه و شهرسازي شهرستان خور و بيابانك

نام و نام خانوادگي  حسن سيف
 سمت رئيس اداره راه و شهرسازي شهرستان خور وبيابانك
تلفن تماس 03146325635
 دورنگار  03146325153
آدرس خور و بيابانك، خيابان نيروگاه، ابتداي جاده مهرجان