| 19 تیر 1399
En | 

 

نام و نام خانوادگي  مظفر اسلامی   
 سمت سرپرست اداره راه و شهرسازي شهرستان اصفهان
تلفن تماس 03135723940
دورنگار  03135721398  
آدرس اصفهان، سجزی، سه راه فرودگاه، روبروی مزرعه گورت.