31 اردیبهشت 1398
En | 

نام و نام خانوادگي  هوشنگ طایی
 
 سمت رئيس اداره راه و شهرسازي شهرستان اصفهان
تلفن تماس 03135723940
دورنگار  03135721398  
آدرس اصفهان، سجزی، سه راه فرودگاه، روبروی مزرعه گورت.