30 مهر 1400
En | 

اداره راه و شهرسازي شهرستان شهرضا

نام و نام خانوادگي  غلامرضا سبزواري
 سمت رئيس اداره راه و شهرسازي شهرستان شهرضا
تلفن تماس 03153502024
 دورنگار  03153547443
آدرس ميدان امام، بلوار آيت اله غفاري