31 شهریور 1400
En | 

اداره راه و شهرسازي شهرستان مباركه

 

نام و نام خانوادگي     حسین صفری  
 سمت سرپرست اداره راه و شهرسازي شهرستان مباركه
تلفن تماس 03152411000
 دورنگار  03152402191
آدرس مباركه، سايت اداري، جنب فرمانداري