31 شهریور 1400
En | 

اداره راه و شهرسازي شهرستان فريدن و بويين مياندشت

نام و نام خانوادگي  عبدالرضا فرجي
 سمت رئيس اداره راه و شهرسازي شهرستان فريدن و بويين مياندشت
تلفن تماس 03157220228
 دورنگار  03157223050
آدرس فريدن، خيابان شهيد رجايي، روبروي فرمانداري