31 شهریور 1400
En | 

اهداف


 • ارتباط بهينه شهرهاي داخلي استان از طريق احداث راههاي جديد ، بهبود بخشيدن به راههاي قديمِي و افزايش كمي و كيفي امكانات حمل و نقل ، كاهش تصادفات و مرگ و مير، ايمن نمودن محورها مطابق با استاندارهاي جهاني
 • مطالعه و نقشه برداري و طراحي و ساخت راههاي جديد براساس نياز روز
 • بهبود وضعيت جاده ها و ايجاد تغييرات در آن به منظور رسيدن به ايمني استاندارد
 • صدور مجوز ساخت و ساز در حريم راهها
 • ارزيابي و تعيين قيمت زمين هايي كه در مسير عبور راههاي جديد قرار دارند
 • حفظ حريم راههاي موجود جهت توسعه آينده زيربناهاي حمل و نقلي
 • بهسازي و نوسازي راههاي بين استاني و منطقه اي جهت نفوذپذير كردن توليدات صنايع استان
 • تعامل با طراحي جامع شبكه حمل و نقلي جهت پاسخگوئي به مردم استان
 • تكميل شبكه داخلي استان در تعامل با حمل و نقل ملي در راستاي ارتقاء راههاي موجود استاني (جهت توزيع بهينه ترافيك)
 • تهیه و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های ایجاد مسکن و خانه‌های سازمانی
 • تهیه و اجرای طرح‌های ساختمانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی
 • اشتراک مساعی با شهرداری‌ها به منظور تهیه و اجرای طرح‌های آبادانی شهرها
 • نظارت بر توسعه شهرها و اشتراک مساعی در تهیه نقشه شهر
 • تنظیم موازین و مشخصات فنی برای طرح‌های تهیه مسکن و امور شهرسازی و ده‌سازی و ساختمان‌های دولتی

وظایف اساسی

 • راهبری امور مربوط به ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات به منظور بهبود عملکرد بر اساس ضوابط و هماهنگی با دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگويي به شكايات وزارتخانه. 
 • راهبری امور واحدهای شهرستانی تحت پوشش اداره کل راه و شهرسازی. 
 • راهبری امورمربوط به حراست بر اساس ضوابط و مقررات و از طریق هماهنگی با مرکز حراست وزارتخانه.
 • همکاری با حوزه ستادی در انجام امور مربوط به گزینش نیروی انسانی اداره کل بر اساس ضوابط ومقررات.
 •  راهبری امورروابط عمومی اداره کل استان.
 • راهبری امورکتابخانه و تجهیز آن بر اساس نیازهای اداره کل.
 •  نظارت بر نحوه تحقق برنامه ها در چارچوب سیاستها و خط مشی های ابلاغ شده.
 • نظارت بر امرتهیه و تنظیم بودجه سالانه در چارچوب ضوابط و دستورالعملهای مربوطه با همکاری واحدهای ذیربط.
 • نظارت بر امور مربوط به آمار و فناوری اطلاعات براساس اهداف، برنامه ها و خط مشی های وزارتخانه.
 • نظارت بر امور مربوط به کنترل روند پیشرفت طرحها و پروژه ها.
 • راهبری امور مربوط به کنترل روند پیشرفت طرحهای بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافتهای شهری.
 •  راهبری امور مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اداره کل استان براساس اهداف، برنامه ها و خط مشی های وزارتخانه.
 •  اتخاذ راهبردهای لازم در راستای اهداف و ماموریت های تعیین شده.
 •  دبیری کمیسیون های ماده پنج و کارگروههای تخصصی مسکن و شهرسازی.
 •  شرکت در کمیسیون ها، کمیته ها، شوراها و جلسات مربوط حسب قوانین، آئین نامه های موضوعه و وظایف محوله.