| 31 خرداد 1400
En | 

بیانیه سطح توافق خدمات

شرح خدمت

طبق بند 4 ماده 2 قانون تاسيس شوراي عالي شهر شهرسازي و معماري، تصويب معيارها و ضوابط و آئين‌نامه‌هاي شهرسازي از وظايف شوراي عالي برشمرده شده است. در اين راستا، شوراي عالي شهرسازي و معماري، حسب ضرورت و يا دريافت معضل شهرسازي و معماري از سوي شهروندان، شهرداري‌ها، دستگاه‌ها و صنوف درگير با مسائل شهرسازي و معماري و يا راساً توسط وزرات متبوع و دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري اين فرآيند آغاز مي‌شود.

مستندات مورد نياز

تبادل موافقتنامه و تامين اعتبار
انعقاد قرارداد طرح‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي با دانشگاه‌ها، مراكز تحقيقاتي و يا مهندسان مشاور

قوانين و مقررات

 

پاسخ به سوالات متداول

 

مدت زمان انجام خدمت

كمتر از 10 دقيقه

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

 

مسئول اصلي ارائه خدمت

 

مراحل گردش كار


1- دريافت موضوع و معضل شهرسازي و معماري و طرح مساله
2- ارجاع به دفتر تخصصي
3- تعيين شيوه انجام مطالعات و تحقيق
4- تامين اعتبار
5- انتخاب مشاور يا محقق و انعقاد قرارداد
6- ارائه نتيجه تحقيق به صورت گزارش به دبير شوراي عالي
7- ارجاع به دبيرخانه جهت قرار گيري در دستور كار شوراي عالي
8- طرح در شوراي عالي و تصويب نهايي
9- ابلاغ مصوبه به مراجع ذيربط

آدرس محل خدمت

اصفهان اداره کل راه و شهرسازی

نمودرا فرآیند

روش ارائه خدمت