| 31 خرداد 1400
En | 

بیانیه سطح توافق خدمات

شرح خدمت

در اراضی غیرموات تملک شده توسط دولت میزان سهام مالکانه مالکین احراز، تعیین و پرداخت می شود.

مستندات مورد نياز

اصل سندمالکیت مالک اولیه، اقرارنامه رسمی مبنی بر اقدامات دولت، وضعیت ثبتی، نقشه اراضی تملکی، ارائه درخواست توسط متقاضی(مالک یا وکیل رسمی ایشان)

قوانين و مقررات

قانون اراضی شهری، قانون زمین شهری، قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری، ؤ ثبت اسناد و املاک و .....

پاسخ به سوالات متداول

نحوه بررسی میزان مساحت میزان مساحت زمین معوض، نحوه بررسی واجد شرایط بودن مالک اولیه، مدارک مورد نیازو .....

مدت زمان انجام خدمت

در صورت تکمیل مدارک و مستندات و واجد شرایط بودن متقاضی،تا تنظیم قرارداد واگذاری زمین معوض، حداقل دوماه زمان نیاز است.

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

 

مسئول اصلي ارائه خدمت

اداره املاک، اداره واگذاری

مراحل گردش كار

ارائه مدارک و مستندات مالکیت شامل سند یا تایید صحت مالکیت و الزام به واگذاری از سوی مراجع قضایی توسط متقاضی
بررسی صحت و اصالت مستندات و بهره مندی ایشان از مزایای مواد 6و8 قانون زمین شهری
استعلام از اداره ثبت و شهرداری درخصوص مالکیت و صدور پروانه ساختمانی
تخصیص زمین و واگذاری

آدرس محل خدمت

اصفهان اداره کل راه و شهرسازی، اداره املاک، اداره واگذاری

نمودار فرایند

روش ارائه خدمت