| 31 خرداد 1400
En | 

بیانیه سطح توافق خدمات

شرح خدمت

در اراضی موات تملک شده توسط دولت میزان سهام مالکانه مالکین احراز، تعیین و پرداخت می شود

 

مستندات مورد نياز

نتیجه کمیسیون(شناسایی و طرح در کمیسیون: عکس هوایی،اخذ وضعیت ثبتی، نقشه ثبتی، استعلام از مراجع و دستگاههای مرتبط، بازدید)

 

قوانين و مقررات

قانون اراضی شهری، قانون زمین شهری، قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری، ؤ ثبت اسناد و املاک و .....

پاسخ به سوالات متداول

نحوه بررسی میزان مساحت میزان مساحت زمین معوض، نحوه بررسی واجد شرایط بودن مالک اولیه، مدارک مورد نیازو .....

مدت زمان انجام خدمت

در صورت تکمیل مدارک و مستندات و واجد شرایط بودن متقاضی،تا تنظیم قرارداد واگذاری زمین معوض، حداقل دوماه زمان نیاز است.

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

 

مسئول اصلي ارائه خدمت

اداره املاک، اداره واگذاری

مراحل گردش كار


ارائه مدارک و مستندات مالکیت متقاضی
بررسی صحت و اصالت مستندات و تطبیق با آراء صادره در کمیسیون تشخیص نوعیت
بررسی بهره مندی ایشان از مزایای مواد 6و8 قانون زمین شهری
استعلام از اداره ثبت و شهرداری درخصوص وضعیت مالکیت و صدور پروانه ساختمانی
تعیین میزان نصاب مالکانه

آدرس محل خدمت

اصفهان اداره کل راه و شهرسازی، اداره املاک، اداره واگذاری

نمودار فرآیند

روش ارائه خدمت