| 31 خرداد 1400
En | 

بیانیه سطح توافق خدمت

شرح خدمت

تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک حرفه ای مرتبط با مهندسی ساختمان(وفق تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)

مستندات مورد نياز

1- تکمیل فرم تقاضا توسط متقاضی
2- اصل و کپی برابر اصل ریز نمرات و دانشنامه مقاطع تحصیلی

قوانين و مقررات

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 و آیین نامه اجرایی مصوب بهمن ماه 1375

پاسخ به سوالات متداول

 

مدت زمان انجام خدمت

حداقل یک ماه

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

مبلغ 60000 ریال به شماره حساب بانکی 2176320206000  به نام تمرکز درآمدهای عمومی راه و شهرسازی استان

مسئول اصلي ارائه خدمت

خانم عندلیب

شماره تماس 03136688011 داخلی 285

مراحل گردش كار

1-تحویل فرم تقاضا به همراه مدارک لازم به اداره کل راه و شهرسازی استان.
2-بررسی مدارک توسط استان.
3-تطبق درخواست با بخشنامه های کمیسیون هم ارزی رشته ها توسط کارشناس استان.
4- در صورت تطبیق جوابیه نامه برای شخص تهیه شده .
5- در صورت عدم تطبیق نامه رد درخواست و ارائه دلیل برای شخص صادر می شود.
6- در صورت رشته جدید باشد و در بخشنامه های وجود نداشته باشد
7- درخواست وی به دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای برای مطرح شدن در کمیسیون ارسال می شود.
8- بعد از تشکیل جلسه کمیسیون جوابیه برای شخص تهیه و ارسال خواهد شد.

آدرس محل خدمت

اصفهان خیابان هزارجریب، نبش آزادی، اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، ساختمان آزادی، طبقه همکف

نمودار فرآیند

روش ارائه خدمت