| 31 خرداد 1400
En | 

بیانیه سطح توافق خدمات

شرح خدمت

مستندات مورد نياز

تبادل موافقتنامه و تامين اعتبار
انعقاد قرارداد اداره كل راه و شهرسازي استان‌ها با مهندسان مشاور

قوانين و مقررات

- مصوبه شماره 9860/ت 15311/ه مورخ 13/8/1374 هيات وزيران
- مصوبه مورخ 31/01/1388 شوراي عالي شهرسازي و معماري با عنوان تعريف مجموعه شهري و تبيين شاخص‌هاي آن
- ماده 9 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384
- قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1352
- قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353
- آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران محلي، منطقه‌اي و ملي مصوب هيات وزيران 12/10/1378 و اصلاحيه مورخ 19/02/1384

پاسخ به سوالات متداول

 

مدت زمان انجام خدمت

چند دقيقه حداكثر يك ساعت

چند دقيقه حداكثر يك ساعت

 

مسئول اصلي ارائه خدمت

 

مراحل گردش كار

1- تاييد تهيه طرح و تامين اعتبار آن
2- صدور دستور برگزاري مناقصه
3- برگزاري مناقصه براي انتخاب مشاور
4- انعقاد قرارداد
5- آغاز تهيه طرح توسط مشاور
6- بررسي طرح در كميسيون امور زيربنايي و شهرسازي و تاييد در شوراي برنامه ريزي استان
7- دفاع از طرح در كميته فني شوراي عالي
8- ارائه طرح در شوراي عالي شهرسازي و معماري و تصويب نهايي آن 
9- اعلام مصوبه شوراي عالي
10- تكميل اسناد طرح پس از نظرات شوراي عالي
11- ابلاغ طرح به استانداري و اداره كل راه و شهرسازي استان مذكور

آدرس محل خدمت

اصفهان اداره کل راه و شهرسازی

نمودار فرآیند

روش ارائه خدمت