| 31 خرداد 1400
En | 

بیانیه سطح توافق خدمات

شرح خدمت

پایگاه اطلاعات مکانی جهت بارزگاری طرح های توسعه و عمران تهیه شده، تشکیل شده است و جهت به اشتراک گذاری طرح های استان و تبادل آن با طرح  های تهیه شده در سایر استان ها.

مستندات مورد نیاز

 

قوانین و مقررات

مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ، قانون تاسیس شورای عالی ، نحوه تهیه و تدوین طرح های توسعه شهری

پاسخ به سوالات متداول

 

مدت زمان انجام خدمت

مدت زمان تهیه طرح با توجه به پیوست زمانی قرارداد متغییر است  .

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

 

مسئول اصلی ارائه خدمت

 

مراحل گردش کار

1.        مطالعه و بررسی طرح های موجود از دیدگاهGIS

2.        مطالعه و برسی استانداردهای موجود از دیدگاهGIS

3.        تعیین مقیاس های مناسب جهت ذخیره سازی اطلاعات مورد نیاز

4.        تعیین سیستم تصویر و بیضوی مبنا به تفکیک مقیاس

5.        دسته بندی عوارض و تعیین کلاس های اطلاعاتی

6.        تعیین اطلاعات مکانی و توصیفی مورد نیاز به تفکیک مقیاس

7.        تعیین مشخصات دامنه های اطلاعات توصیفی

8.        تدوین استاندارد متادیتا

 

آدرس محل خدمت

اصفهان اداره کل راه و شهرسازی

نمودار فرایند

 

روش ارائه خدمت