| 31 خرداد 1400
En | 

صدور مجوز تخریب و بازسازی ساختمانهای عمومی و دولتی

بیانیه سطح توافق خدمات

شرح خدمت

مستندات مورد نياز

تبادل موافقتنامه و تامين اعتبار
انعقاد قرارداد اداره كل راه و شهرسازي استان‌ها با مهندسان مشاور

قوانين و مقررات

- آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران محلي، منطقه‌اي و ملي مصوب هيات وزيران 1378/10/12

پاسخ به سوالات متداول

 

مدت زمان انجام خدمت

چند دقيقه حداكثر يك ساعت

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

 

مسئول اصلي ارائه خدمت

 

مراحل گردش كار

1- تاييد تهيه طرح و تامين اعتبار آن
2- صدور دستور برگزاري مناقصه
3- برگزاري مناقصه براي انتخاب مشاور توسط استان
4- انعقاد قرارداد
5- آغاز تهيه طرح توسط مشاور
6- تهيه گزارش فني – تخصصي و ارائه به دبيرخانه كميسيون ماده 5
7- دفاع از طرح در جلسات كميته كار كميسيون ماده 5
8- ارائه طرح در كميسيون ماده 5 و تصويب نهايي آن
9- اعلام مصوبه
10- تكميل اسناد طرح بر اساس نظرات كميسيون
11- ابلاغ طرح به شهرداري جهت اجرا

آدرس محل خدمت

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

نمودار فرآیند

روش ارائه خدمت