| 31 خرداد 1400
En | 

بیانیه سطح توافق خدمت

فرم اطلاع رسانی خدمت

شرح خدمت

مستندات مورد نیاز

1-      اصل و فتوکپی پروانه اشتغال به کار معتبر کلیه اعضاء هیات مدیره و شاغلین

2-      یک نسخه فتوکپی اساسنامه و روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات و یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی و مدارک مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدیر یا مدیران و اشخاصی که دارای حق امضاء می­باشند.

3-      ارائه مدارک عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.

4-      سوابق حرفه ای اعضاء باید به تایید مراجع مذکور در ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان رسیده باشد.

5-      مدارک مورد نیاز در فرم تقاضای پروانه اشتغال شرکت بازرسی .

6-     اصل فیش واریزی 300000ریال به حساب معرفی شده.

 

قوانین و مقررات

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 و آیین نامه اجرایی مصوب بهمن ماه 1375

پاسخ به سوالات متداول

 

مدت زمان انجام خدمت

یک ماه

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

مبلغ .............به شماره حساب بانکی  ............

مسئول اصلی ارائه خدمت

 

مراحل گردش کار

1- مراجعه مدیر عامل شرکت به همراه تقاضا نامه کتبی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

2- کنترل مدارک توسط سازمان نظام مهندسی و تشکیل پرونده

3- درصورت نقص مدارک     اطلاع به متقاضی جهت رفع نواقص

4- در صورت تکمیل  ارسال به اداره کل راه و شهرسازی استان

5- کنترل مدارک توسط کارشناس اداره کل راه و شهرسازی استان

6- در صورت نقص مدرک    مرحله 3

7- در صورت تکمیل    بازدید از محل شرکت و تجهیزات

8- نتیجه بازدید     منفی مرحله 3

9- نتیجه بازدید مثبت    چاپ پروانه و امضاء توسط مدیرکل راه و شهرسازی استان

10- تحویل پروانه به مدیر عامل شرکت

آدرس محل خدمت

 

نمودار فرآیند

روش ارائه خدمت