| 31 خرداد 1400
En | 

بیانیه سطح توافق خدمت

شرح خدمت

مستندات مورد نیاز

1-      مدرک تحصیلی در رشته های اصلی یا مرتبط با ساختمان مورد تایید کمیسیون هم ارزی رشته ها

2-       سابقه حرفه ای مرتبط یا کارآموزی

3-        کارت پایان خدمت

4-       گواهی قبول آزمون ورود به حرفه

5-        فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال به کار.

6-       اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه.

 

قوانین و مقررات

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 و آیین نامه اجرایی آن مصوب بهمن 1375

پاسخ به سوالات متداول

چه مدارکی مورد نیاز جهت تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی می باشد؟

براي تمدید پروانه اشتغال به کار به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان ( پل چمران ) قسمت امور اعضا

مراجعه کنید.

-2 زمان تحویل پروانه تمدید شده چه موقع می باشد؟

براي دریافت پروانه 1 ماه بعد از زمان ارسال پرونده از سازمان نظام مهندسی به این اداره پروانه تحویل نظام مهندسی

میگردد.

-3 چه مدارکی مورد نیاز جهت ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی می باشد؟

پس از دانلود کاربرگ ها از سایت اداره کل راه و شهرسازي اصفهان و تکمیل آنها با توجه به اعلام فراخوان در سایت به

این اداره مراجعه کنید.

-4 چه زمانی براي ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی مراجعه نمائیم؟

پس از گذراندن دوره هاي آموزشی و گرفتن گواهینامه هاي مربوطه از واحد آموزش نظام مهندسی طبق فراخوان اعلام

شده در سایت اداره کل راه و شهرسازي به این اداره کل مراجعه نمایید.

-5 چه مدارکی مورد نیاز جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی می باشد؟

پس از دانلود کاربرگ ها از سایت اداره کل راه و شهرسازي اصفهان و تکمیل آنها و پس از اعلام فراخوان در سایت به

این اداره مراجعه کنید.

-6 چه زمانی براي صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی مراجعه نمائیم؟

پس از ارسال اصل کارنامه ها ازدفتر مقررات ملی تهران طبق فراخوان اعلام شده در سایت اداره کل راه و شهرسازي

اصفهان به این اداره کل مراجعه نمایید.

-7 از کجا متوجه شویم پروانه اشتغال به کار مهندسی آماده می باشد یا خیر؟

به سایت اداره کل راه و شهر سازي اصفهان - قسمت نظام مهندسی و مقررات ملی قسمت صدور پروانه هاي اشتغال

طبق رشته مراجعه نمایند.

-8 براي متقاضیان داراي پروانه جهت اخذ صلاحیت جدید چه کاري باید انجام داد؟

پس از ارسال اصل کارنامه ها ازدفتر مقررات ملی تهران طبق فراخوان اعلام شده در سایت اداره کل راه و شهرسازي

اصفهان به این اداره کل مراجعه نمایید.

-9 براي اخذ صلاحیت اجرا چه کار باید کرد؟

متقاضیان پس از قبولی در آزمون اجرا به واحد آموزش سازمان نظام مهندسی ( پل چمران ) مراجعه و پس از کسب اطلاع

از برگزاري و شرکت در دوره کارآموزي و قبولی در آزمون پایان دوره با دریافت گواهینامه قبولی پایان دوره طبق فراخوان

اعلام شده در سایت اداره کل راه و شهرسازي اصفهان مراجعه نمایند.

مدت زمان انجام کار

یک ماه

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

مبلغ 60000 ریال به شماره حساب بانکی 2176320206000  به نام تمرکز درآمدهای عمومی راه و شهرسازی استان

مسئول اصلی ارائه خدمت

خانم خانجانی

شماره تماس 03136688011 داخلی 235

مراحل گردش کار

1- مراجعه شخص به سازمان نظام مهندسی و ارائه مدارک

2- کنترل مدارک توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

3- در صورت ناقص بودن مدارک  اطلاع به شخص جهت رفع نواقص

4- در صورت تکمیل بودن  ارسال مدارک و پرونده به اداره کل راه و شهرسازی استان

5- کنترل مدارک توسط کارشناس استان

6- در صورت وجود نقص مرحله 3

7- در صورت تکمیل چاپ پروانه و امضاء توسط مدیرکل استان

8- تحویل پروانه به متقاضی

آدرس محل خدمت

اصفهان خیابان هزارجریب، نبش آزادی، اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، ساختمان آزادی، طبقه همکف

نمودار فرآیند

روش ارائه خدمت