| 31 خرداد 1400
En | 

بیانیه سطح توافق خدمات

شرح خدمت

صدور دستورالعملها و بخش نامه ها و روند اجراي آموزش هاي تخصصي دست اندركاران ساختمان

مستندات مورد نياز

 

قوانين و مقررات

مجموعه مقررات ملي ساختمان

پاسخ به سوالات متداول

 

مدت زمان انجام خدمت

شش ماه

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

 

مسئول اصلي ارائه خدمت

 

مراحل گردش كار


1- تشخيص دستگاه براي صدور يا اصلاح بخشنامه ها يا دستورالعملها
2- نشست كميته هاي تخصصي به تشخيص دستگاه براي صدور يا اصلاح بخشنامه ها يا دستورالعملها
3- تصويب و ابلاغ آنها

آدرس محل خدمت

اصفهان اداره کل راه و شهرسازی

نمودار فرآیند

روش ارائه خدمت