| 31 خرداد 1400
En | 

بیانیه سطح توافق خدمت

فرم اطلاع رسانی خدمت

شرح خدمت

نظارت بر ساخت و سازهای شهری بر اساس ماده 35 قانون به صورت شکایت یا سرزده

مستندات مورد نیاز

1- درخواست کتبی

2- تصاویر وقوع تخلف

3- تصویر پروانه ساختمانی و نقشه های فنی در صورت وجود

قوانین و مقررات

-- ماده 35 قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان

-- ماده 37 و 38 آئین نامه اجرایی

 

پاسخ به سوالات متداول

سوال: در صورت مشاهده تخلف از مقررات ملی توسط مراجع صدور پروانه یا مالکین یا مهندسین ناظر چگونه باید عمل کرد؟

 

جواب: در صورت مشاهده لازم است شاکی گزارش کامل شکایت خود را به اداره راه و شهرسازی واقع در خیابان آزادی اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی تحویل دهد.

مدت زمان انجام خدمت

حداقل 10 روز

مسئول اصلی ارائه خدمت

آقای واهب

شماره تماس 03136688011 داخلی 215

مراحل گردش کار

1- اخذ گزارش و دستور ثبت آن

2- برنامه ریزی جهت بازدید از مکان توسط گروه نظارت عالیه

3- اخذ مدارک مورد نیاز از مرجع صدور پروانه، سازمان نظام مهندسی، مهندس ناظر یا مالک

4- دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی به مرجع صدور پروانه در صورت وقوع تخلف

5- اعلام به شورای انتظامی در صورت اثبات تقصیر از سوی مهندس ناظر

نمودار فرآیند