| 31 خرداد 1400
En | 

بیانیه سطح توافق خدمت

شرح خدمت

نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استان

مستندات مورد نياز

1- صورتجلسات مجامع
2- مصوبات هیات رئیسه
3- مصوبات هیات مدیره
4- اسناد مالی

قوانين و مقررات

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 و آیین نامه اجرایی مصوب بهمن ماه 1375

پاسخ به سوالات متداول

 

مدت زمان انجام خدمت

یک ماه

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

 

مسئول اصلي ارائه خدمت

 

مراحل گردش كار


1- دریافت مدارک لازم از سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استانها
2- بررسی دقیقی مدارک و نتیجه بررسی عملکرد سازمان
3- نتیجه منفی "1- تذکر 2- توبیخ 3- انحلال سازمان مربوطه"
4- نتیجه مثبت " ادامه کار سازمان"

آدرس محل خدمت

اصفهان اداره کل راه و شهرسازی

نمودار فرآیند

روش ارائه خدمت