| 31 خرداد 1400
En | 

بیانیه سطح توافق خدمات

شرح خدمت

براساس ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظارت عالیه از ساخت و سازهای استان بر عهده ادارات راه و شهرسازی استان ها می باشد.

مستندات مورد نیاز

شکوائیه متقاضی، مدارک ،تصاویر و اطلاعات مربوطه

قوانین و مقررات

 مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374

پاسخ به سئوالت متداول

 

مدت زمان انجام خدمت

15 روز . مدت زمان قید شده به صورت تقریبی بوده و در صورت نقص در مدارک یا سایر موراد قابل افزایش است.

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

 

مسئول ارائه خدمت

 

مراحل گردش کار

 

آدرس محل خدمت

اصفهان اداره کل راه و شهرسازی

نمودار فرایند

 

روش ارائه خدمت