| 31 خرداد 1400
En | 

بیانیه سطح توافق خدمات

شرح خدمت

واگذاری زمین به اقشار ویژه...

مستندات مورد نياز

معرفی نامه از سوی بنیاد شهید - مدارک سجلی- استعلام مالکیت از اداره ثبت اسناد و واحد استعلام

قوانين و مقررات

بند ل ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه تامین مسکن آزادگان و جانبازان و خانواده شهدا

پاسخ به سوالات متداول

 

مدت زمان انجام خدمت

به دلیل دخیل بودن عوامل برون سازمانی متغیر می باشد.

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

قیمت منطقه ای (تمام شده) زمین تخصیص یافته

مسئول اصلي ارائه خدمت

 

مراحل گردش كار

معرفی و ارائه مدارک از سوی بنیاد شهید
بررسی بهره مندی از مزایای دولتی در امر مسکن (فرم ج)
بررسی وضعیت مالکیت شخصی استعلام از ثبت
تخصیص زمین
ارزیابی قیمت تمام شده
واریز وجوهات تعیین شده
واگذاری زمین

آدرس محل خدمت

اصفهان اداره کل راه و شهرسازی

نمودار فرآیند

روش ارائه خدمت