| 31 خرداد 1400
En | 

بیانیه سطح توافق خدمات

شرح خدمت

به جهت تامین خدمات روبنایی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان اراضی با کاربری اداری و ... و غیرمسکونی در اجرای ماده 100 قانون به دستگاه های دولتی واگذار می گردد.

مستندات مورد نياز

1- تقاضای کتبی متقاضی

2- نیازسنجی موضوع و تایید تقاضا

3- طرح و اعتبار مصوب

قوانين و مقررات

فراز اول ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دستورالعمل 7158/110/01 بتاریخ 83/9/23

پاسخ به سوالات متداول

 

مدت زمان انجام خدمت

بسته به پیگیری متقاضی و تکمیل بودن مدارک متغیر می باشد.

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

 

مسئول اصلي ارائه خدمت

 

مراحل گردش كار

1- درخواست زمین توسط ادارات دولتی

2- امکان سنجی وجود اراضی مناسب شهری

3- ارائه طرح و اعتبار مصوب از سوی دستگاه متولی

4- تخصیص زمین و طرح موضوع در کمیته تخصیص

5- ارزیابی قیمت تمام شده

6- واریز وجه

7- واگذاری زمین

آدرس محل خدمت

اصفهان اداره کل راه و شهرسازی

نمودار فرآیند

روش ارائه خدمت