| 31 خرداد 1400
En | 

بیانیه سطح توافق خدمات

شرح خدمت

واگذاری زمین به عموم مردم از طریق برگزاری مزایده یا فراخوان

مستندات مورد نياز

1- مدارک مندرج در آگهی مزایده

2- فیش های واریزی

3- صورتجلسه مزایده و هیئت نمایندگی

قوانين و مقررات

بند 12 بخشنامه شماره 607/31719 بتاریخ 90/09/07

پاسخ به سوالات متداول

 

مدت زمان انجام خدمت

متغیر می باشد

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

 

مسئول اصلي ارائه خدمت

 

مراحل گردش كار

1- امکان سنجی و تعیین اراضی برای واگذاری

2- استعلام قیمت کارشناسی

3- طرح در هیئت و تایید مبلغ

4- تعیین شرایط مزایده یا فراخوان

5- صدور آگهی شرکت در مزایده یا فراخوان

6- برگزاری کمیسیون مربوطه و تعیین برنده یا برندگان

7- ابلاغ به برندگان جهت واریز وجه

8- صدور قرارداد واگذاری

آدرس محل خدمت

اصفهان اداره کل راه و شهرسازی

نمودار فرآیند

روش ارائه خدمت