| 31 خرداد 1400
En | 

بیانیه سطح توافق خدمات

شرح خدمت

تشخيص نوعيت و بررسي اراضي مربوطه

 

 

مستندات مورد نیاز

استعلام از دفترخانه و سایر مبادی قانوني ذیربط ، عکس هوایی ، نقشه محل مورد نظر  با مختصات

قوانین و مقررات

  ماده 12 قانون زمين شهري.

پاسخ به سئوالات متداول

 

مدت زمان انجام خدمت

یک ماه

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

 

مسئول اصلی ارئه خدمت

 

مراحل گردش کار

1.        دریافت استعلام از دفترخانه و یا سایر مراجع قانوني از متقاضی و تشكيل پرونده

2.        مطالعه سوابق ثبتی

3.        بازدید اعضاء كميسيون  از محل مورد نظر با حضور متقاضی

4.        بررسي سوابق كميسيون

5.        تنظيم صورتجلسه كميسيون در صورت فاقد راي بودن

6.        ارسال پاسخ و مكاتبه با مراجع ذیربط

آدرس محل ارائه خدمت

اصفهان اداره کل راه و شهرسازی

نمودار فرایند

 

روش ارائه خدمت