31 شهریور 1400
En | 

در این بخش می توانید انتقادات و پیشنهادات خود را در مورد وزارت راه و شهرسازی و  ادارات كل زيرمجموعه آن ثبت نمایید و به اطلاع مدیران مربوطه برسانید.

قبل از ثبت انتقاد یا پیشنهاد خود، ابتدا لیست خدمات تمامی حوزه ها را بررسی نمایید و در صورتی که عنوان مناسب تری را یافتید، درخواست خود را در آن بخش ثبت نمایید.

 

ثبت انتقاد يا پيشنهاد