15 آذر 1398
En | 

مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان

 نام و نام خانوادگي حمیدرضا امیرخانی  
رشته تحصيلي  کارشناس ارشد مهندسي عمران
گرایش مدیریت ساخت
 سمت مدیرکل
 متولد 1346/1/17
 تلفن تماس 36684950
 دورنگار 36689681
 محل استقرار  ساختمان سعادت آباد