26 شهریور 1400
En | 

مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان

 نام و نام خانوادگي علیرضا قاری قرآن  
رشته تحصيلي  دکترای مهندسي عمران
گرایش سازه
 سمت مدیرکل
 متولد 1351/6/20
 تلفن تماس 36684950
 دورنگار 36689681
 محل استقرار  ساختمان سعادت آباد