30 آبان 1397
En | 

مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان

 نام و نام خانوادگي حجت اله غلامي  
رشته تحصيلي  ليسانس مهندسي عمران
دانشگاه صنعتي اصفهان 
 سمت مديركل
 متولد 1337/3/2 
 تاريخ انتصاب مديريت از 1394/2/5  
 تلفن تماس 36684950
 دورنگار 36689681
 محل استقرار  ساختمان سعادت آباد

سوابق اجرايي

    مديرفني تعاوني مسكن جهاد سازندگي استان اصفهان 

    كارشناس ارشد وزارت نفت بخش ساختمان

    مدیرعامل سازمان عمران شهرداي (موسسه صفه)

    معاون عمرانی شهرداری اصفهان

    مدیرعامل موسسه فرهنگي ورزشي ورزشگاه بزرگ اصفهان (دهكده المپيك)

    معاون حمل و نقل شهرداري اصفهان

    معاون شهرسازي شهرداري اصفهان

    مشاورعالي شهردار اصفهان

    عضو كانون كارشناسان رسمي دادگستري اصفهان

    عضو سازمان نظام مهندسي استان اصفهان


سوابق علمی

    ارائه مقاله شیوه ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی اصفهان

    نحوه بازسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری

طراحی سایت