26 شهریور 1400
En | 

 

 نام و نام خانوادگي  مرجان فروتن  
 سمت سرپرست اداره آمار، فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا)
 تلفن تماس 36690533
 دورنگار  36690533
محل استقرار  ساختمان سعادت آباد - ساختمان آزادی

شرح وظايف

    گردآوری و تلفیق آمارو اطلاعات واصله از واحدهای مختلف و ارائه به مبادی ذیربط.

    تدوین آمار و گزارشهای ادواری از عملکرد اداره کل و ارائه به مبادی ذیربط.

    انجام کلیه فعالیت های دبیرخانه ای ستاد آمار و تلفیق برنامه و ارائه گزارش های لازم به حوزه ستادی وزارتخانه و سایر مراجع ذیربط.

    تهیه و تدوین گزارشهای تلفیقی و تحلیلی ادواری از فعالیت های انجام شده در استان و ارائه آن به مبادی ذیربط.

    کنترل چگونگی اجرای طرحها و پروژه های محوله به پیمانکاران و حصول اطمینان از رعایت معیارها و ضوابط ابلاغ شده در اجرای کار.

    کنترل مقادیر در سیستم کنترل پروژه، استخراج اطلاعات مربوط به پیشرفت فیزیکی پروژه ها و تنظیم و ارائه گزارشهای تحلیلی لازم به مدیرکل استان.

    انجام وظایف محوله برای اجرای برنامه جامع تحقق اهداف دولت الکترونیک در استان.

    راهبری نظام ها، فرآیندها و اقدامات مربوط به فناوری اطلاعات در استان در جهت بهبود ارائه خدمات گسترده به ارباب رجوع.

    فراهم نمودن ونگهداری شبکه های محلی و شبکه گسترده.

    بررسی مستمر نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری اداره کل در چهارچوب خط مشی های کلی حوزه ستادی وزارتخانه.

    استقرار سیستم اطلاعات مدیریت و نظارت بر به هنگام نگه داشتن آنها متناسب با برنامه ها و خط مشی های وزارتخانه.

    تجزیه و تحلیل و پردازش داده ها به منظور ارائه مستمر آنها به سطوح مختلف مسئولان برحسب مورد.