26 شهریور 1400
En | 
   نام و نام خانوادگي   مهدی سینایی
 سمت     رئیس اداره برنامه، بودجه، جذب سرمایه و تجهیز منابع 
تلفن تماس  36692423
 محل استقرار ساختمان سعادت آباد

شرح وظايف

    تعیین و پيشنهاد اولويت برنامه هاي اداره كل استان در چارچوب سياستها و خط مشي هاي ابلاغ شده.

   بررسی امكانات و سياستهاي كلي اقتصادي استان و برنامه هاي توسعه به منظور تنظيم برنامه براي ايجاد و توسعه راههاي ارتباطي ،‌ توسعه زمين ، مسكن و ساختمان در منطقه.

   تهیه و پيشنهاد برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت با همكاري واحدهاي تابعه و حوزه مركزي در چارچوب سياستها و خط مشي هاي وزارتخانه  و انجام هماهنگيهاي لازم با ارگانهاي برنامه ريزي استان.

    تلفیق برنامه هاي محوله به اداره كل استان و تدوين و تنظيم آنها براساس خط مشي‌هاي تعيين شده و با توجه به امكانات موجود استان.

    کنترل روند پيشرفت برنامه ها و فعاليت ها و تهيه گزارش هاي لازم.

    شرکت در شوراي برنامه ريزي امور زير بنايي استان.

    جمع آوري و تنظيم و تحليل آمار و اطلاعات مورد نياز واحدها ي تابعه به منظور انجام برنامه ريزي هاي لازم.

    تهیه و تنظيم موافقت نامه هاي مربوطه.

          تهیه و تنظيم گزارش پيش بيني اعتبارات مورد نياز در چهارچوب برنامه هاي اجرايي تدوين شده.

    پیگیری موافقت نامه ها و شركت در جلسات رسيدگي به پيشرفت طرحهاي عمراني و جذب اعتبارات  و تجهيز منابع مربوط .

    تهیه لايحه بودجه سال آينده و مقايسه آن با قوانين سنواتي.

   پیگیری و اجراي شاخصهاي مصوب سرمايه گذاري در حوزه فعاليت راه، مسكن و شهرسازي، شامل شاخصهاي اولويت­بندي طرح­هاي سرمايه­گذاري، روشهاي بهينه تأمين مالي، واگذاري طرح ها و انتخاب متقاضي برتر، تنظيم مستندات و قراردادهاي سرمايه گذاري و نظارتي. 

   بررسی و برنامه ريزي در تأمين مالي و احداث طرح­هاي راه و ترابري و مسكن و شهرسازي. 

   احصاء و شناسايي پروژه­هاي سرمايه­گذاري در امور حمل و نقل و مسكن و شهرسازي.

   شناسایی منابع مالي مورد نياز و ايجاد زمينه نحوه جذب آن­ها و تهيه بانكهاي اطلاعاتي در سامانه مرتبط.

   برقراری ارتباط مستمر با بانك­ها و مؤسسات مالي، اعتباري و سرمايه گذاري،  به منظور تجهيز و تأمين منابع مالي مورد نياز.

   انجام مذاكره اوليه براي شناسايي تأمين كنندگان منابع مالي طرح­ها و پيگيري اجراي آن­ها.

   برگزاریهمايش­ها، سمينارها و نشستهاي تخصصي داخلي به منظور معرفي فرصت­هاي سرمايه گذاري وزارت متبوع در سطح استان.

   استفاده ازظرفيتهاي بازار سرمايه و شركت­هاي فعال درمنطقه براي تأمين مالي پروژه­هاي حوزه راه و شهرسازي.

   همکاری با ادارات كل استاني شركت­ها و سازمان­هاي تابعه وزارت متبوع در فرآيند مذاكرات سرمايه گذاري و تجهيز منابع طرحها.

   پیشنهاد طرح­هاي جديد سرمايه گذاري مبتني بر شناسايي قابليت­هاي موجود در مناطق مختلف استان با هدف ايجاد توسعه متوازن.

   مدیریت بهينه دارايي­هاي موجود در ادارات كل راه و شهرسازي با هدف بهره­گيري از ظرفيت هاي حوزه راه، مسكن و شهرسازي براي توسعه ظرفيت­هاي سرمايه گذاري در حوزه وظايف مربوطه.

   برنامهريزي و انجام اقدامات لازم به منظور  شناسايي ، جذب و هدايت سرمايه هاي موجود در استان جهت احداث و توسعه طرح­هاي مصوب.