30 شهریور 1400
En | 
  نام و نام خانوادگي     سيد حسين خادم زاده  
 سمت رئيس اداره مديريت بحران و پدافند غيرعامل
تلفن تماس 36692348
 محل استقرار ساختمان سعادت آباد

شرح وظايف

   پیگیری اجراي مصوبات شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و كارگروه حمل ونقل ، شريانهاي حياتي ، بلاياي جوي و طوفان سازمان مديريت بحران كشور

    تهیه برنامه هاي لازم براي پشگيري از بحران و ايجاد آمادگي جهت مواجهه با حوادث احتمالي

    همکاری در زمينه تهيه طرح جامع خطر پذيري بخش حمل ونقل ، شريانهاي حياتي ، بلاياي جوي و طوفان ، تأمين مسكن و مخاطرات زلزله ، لغزش لايه هاي زمين ، ابنيه ، ساختمان و شهرسازي در سطح استان با هماهنگي ساير دستگاهها 

      پیگیری و نظارت بر انجام مطالعات و رعايت اصول پدافند غير عامل در تأسيسات حياتي و حساس و مهم موجود و در دست مطالعه و ساخت با رعايت اصل هزينه – درآمد و مشاركت در تصويب طرحهاي تهيه شده 

     برآورد اعتبارات مورد نياز اجراي طرحهاي پدافند غير عامل استان و پيشنهاد به كميته پدافند غير عامل ستاد 

    انجام وظايف مربوط به مراحل پيش بيني و پيشگيري ، آمادگي ، مقابله و بازسازي و بازتواني ابلاغ شده  از سوي مراجع ذيربط 

    جمع آوري و جمع بندي اطلاعات مربوط به خسارات وارده به بخش راه و شهرسازي در سطح استان پس از وقوع حوادث و تشكيل كارگروه تخصصي ارزيابي خسارات در اداره كل 

    راه اندازي و به روز رساني سامانه مديريت بحران بخش راه و شهرسازي در  سطح اداره كل.