30 مهر 1400
En | 

شرح وظايف

   برنامه ريزي فعاليتهاي محوله و تدوين آنها براساس سياستها و خط مشي هاي ابلاغي و با توجه به امكانات بالقوه و بالفعل موجود در استان.

   برنامه ريزي به منظور استفاده بهينه از امكانات و تجهيزات استان جهت اجراي پروژه ها و طرحهاي ملي و استاني در چارچوب برنامه هاي كلي مصوب و تنظيم گزارشهاي لازم.

  بررسي و همكاري در انتخاب مشاوران و پيمانكاران در چارچوب ضوابط مقرر، تائيد صلاحيت فني و حرفه اي آنان و ترتيب انعقاد قراردادهاي مربوطه براساس روشهاي تعيين شده.

  بررسي فني طرحهاي تهيه شده توسط مشاوران، استخراج اشكالات احتمالي و نهايتا تائيد آنها در محدوده اختيارات مصوب.

  فراهم نمودن زمينه هاي استقرار استانداردها، الگوها و نمونه هاي ابلاغ شده.

   شركت در كميسيونهاي تحويل موقت و قطعي.

  رسيدگي و اظهار نظر نسبت به تغيير مشخصات فني در پروژه هاي ملي و استاني در طول مدت اجرا.

  حفظ و نگهداري اسناد، مدارك و نقشه هاي طراحي شده و اجرائي در آرشيو فني.

  همكاري و مشاركت در تهيه نقشه هاي نمونه متناسب با شرايط اقليمي و امكانات محلي و همچنين شرح خدمات فني و اجرائي نمونه و نظارت بر اجراي آنها.

  ارائه خدمات مهندسي براي پروژه هاي استاني اعم از مشاوره فني و مهندسي يا تخصيص نيروي انساني مناسب و مورد نيا طرحها.