30 مهر 1400
En | 

شرح وظايف

  جمع آوري آخرين اطلاعات درباره دستمزدها و قيمت هاي مصالح و ساير مباني لازم در سطح كشور.

  ايجاد و بروز نگهداري بانك اطلاعاتي ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي موجود در استان.

  نظارت بر چگونگي اجراي طرحها و پروژه هاي ملي و استاني توسط پيمانكاران و اجراي مطلوب طرحها و پروژه ها.

  انجام بررسيهاي كارشناسي در مورد تقاضاهاي دستگاههاي دولتي و عمومي جهت تخريب ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي

 بررسي مستمر نيازهاي سازمانهاي دولتي استان به ساختمانهاي اداري، تخصصي،عمومي

 بررسي و ارائه پيشنهادات لازم در زمينه برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت براساس الگوسازي ساختمان، تاسيسات دولتي و عمومي براساس نيازمنديهاي اقليم و منطقه.

 بررسي و تحليل شاخص ها جهت توزيع اعتبارات فصول و برنامه هاي احداث ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي استان.

 نظارت عاليه و موردي بر ساخت و سازهاي دولتي و عمومي استاني و ملي و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مديركل استان.

 انتخاب ناظرين پروژه ها طبق مقررات تاييد كاركرد آنها.

 پيش بيني و برآورد اعتبارات مورد نياز براي انجام پروژه ها براساس فرمهاي مربوطه.

 رسيدگي به صورت وضعيت ها و صدور دستور پرداخت.

 شركت در كميسيونهاي تحويل موقت و قطعي.

 بازديد دوره اي از پروژه هاي دولتي عمومي.

 تهيه گزارشهاي مستمر از نحوه عملكرد و پيشرفت پروژه ها و ارائه آن به مقامات ذيربط.