01 آبان 1400
En | 

شرح وظايف

   انجام اقدامات لازم جهت اخذ اسناد مالكيت اراضي واملاك متعلق به دولت و درج اطلاعات آن در بانك زمين و دفاتر مالي

   انجام اقدامات لازم جهت  خريد يا تملك اراضي شناسايي شده و اخذ سند مالكيت اراضي مذكور
   انجام اقدامات لازم جهت ثبت اراضي تفكيك شده و رفع نواقص مشخصات
   اقدامات لازم جهت ثبت املاك تملك شده در دفاتر مربوطه 
   اجراي برنامه عملياتي براي تهيه زمين مورد نياز در چار جوب برنامه مصوب اداره كل در شهرهاي استان
   مشخصات كامل اراضي كه به مالكيت دولت در آمده به حوزه مديريت مسكن و ساختمان
   پي گيري صدور سند مالكيت به نام دولت از اداره ثبت اسناد و املاك تا حصول نتيجه.
   پي گيري امور مربوطه به اراضي مشمول قانون زمين شهري دستگاههاي مشمول.
   پيگيري امور صدور احكام كميسيون ماده دوازده  و ابلاغ نظريه كميسيون ذيربط به مراجع مربوطه جهت تثبيت مالكيت اراضي دولت
   افراز،تجمع ، تفكيك و انجام ساير تشريفات ثبتي مورد نياز املاك ملكي
   تشخيص و تعيين قيمت و پيگيري تامين اعتبار و پرداخت بهاي املاك مورد خريداري
   تعامل و همكاري و مكاتبه با سازمانهاي بازرسي و نظارتي در بخش مربوطه به املاك
   طبقه بندي و بايگاني اسناد و مدارك و املاك دولتي و مستندات مربوطه
   پاسخ به استعلامات ادارات ذيربط شامل دارايي، ثبت اسناد و املاك ،شهرداري ها دفاتر اسناد رسمي و ......
   تجميع و تفكيك اراضي تملكي و تمليكي اداره كل و خريد توافقي
   انجام امور مرتبط با استعلام فرم "ج" و ورود اطلاعات و بروز رساني سيستم اطلاعات
   تشخيص نوعيت زمين با طرح موضوع در كميسيون ماده دوازده
   تهيه و ايجاد بانك اطلاعات زمين استان
   تهيه آلبوم هاي موقعيت املاك و اراضي ملكي