01 آبان 1400
En | 

شرح وظايف

  طرح و تعقيب كليه دعاوي عليه اشخاص و پاسخ به دعاوي مربوطه در محدوده استان  و دفاع لازم در مراحل مختلف رسيدگي در مراجع مختلف حسب قوانين موضوعه

 تنظيم برنامه كار وكلا دعاوي و ارجاع كار به آنها ، تهيه اظهار نامه و اخطاريه به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي از طرف قائم مقام وزير و مديركل استان و پاسخگويي به آنها

 بررسي و اظهار نظر و پاسخگويي نسبت به استعلامات حقوقي واصله از ساير واحدهاي اداره كل و استان

 بررسي و اظهار نظر حقوقي نسبت به مفاد قرارداد هايي كه اداره كل در مقام انعقاد آنها مي باشد و تنظيم آنها پس از تاييد مسئولان ذيربط

 اخذ ضمانتنامه شركت در مناقصه و حسن انجام تعهدات طرف قرارداد و  ضبط ضمانتنامه از قرارداد و دستور آزاد كردن ضمانتنامه طرف قرارداد در حدود اختيارات تفويض شده

 پاسخگويي به شكايات ابلاغي از سوي بازرسي كل كشور و تنظيم لوايح دفاعيه موارد ارسالي از سوي ديوان محاسبات كشور

 پيگيري اجراي دادنامه هاي صادره له اداره كل در مراجع اجراي احكام استان و شهرهاي مربوطه

 رسيدگي و اظهار نظر نسبت به دعاوي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي طرف قرارداد و پيگيري حقوقي و قضايي در وصول مطالبات  و ايفاي تعهدات معوقه در مقابل اداره كل

 انجام كليه امور مربوط به واگذاري زمين در اجراي قوانين موضوعه و سياستهاي ابلاغي از سوي وزارت متبوع 

 انجام امور مربوط به پيش فروش واحدهاي مسكوني

 انجام امور مربوط به فروش نقدي و اقساطي اراضي و واحدهاي مسكوني

 انجام تشريفات برگزاري مزايده با رعايت قوانين و مقررات ذيربط با همكاري ساير بخشهاي مرتبط

 درخواست ارجاع امر كارشناسي تعيين قيمت اراضي و واحدهاي ساخته شده از طريق كارشناس رسمي دادگستري يا قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

 تهيه مشخصات كليه اراضي واگذار يا فروخته شده و اعلام آن به اداره املااك و بانك زمين

 انجام اقدامات لازم به منظور ثبت املاك واگذار يا فروخته شده در دفاتر مربوطه

 بازرسي موارد تصرفات غيرقانوني در اراضي در اختيار اداره كل و انجام اقدامات اوليه جهت رفع تصرف

 پيگيري خلع يد و رفع تصرف از اراضي و املاك مورد تصرف غيرقانوني و غيرمجاز اشخاص حقيقي و حقوقي

 اجراي تعهدات مالي به نفع اداره كل در مراجع قانوني، ثبتي و اداري و وصول وجوه مربوط و واريز به حساب خزانه

 ارزيابي عرصه و عيان مستحدثات و تاسيساتي كه در اجراي برنامه هاي عمراني كشور در زمينه ايجاد راه  تخريب و تصرف مي گردند

 بررسي سوابق و مدارك اراضي و املاك متصرفي اعم از خريداري شده، واگذار شده يا اهدايي و ترتيب صدور اسناد مالكيت و ارسال اسناد به اداره كل اموال دولتي

 تهيه گزارش عملكرد ادواري جهت اطلاع مسئولين.