01 آبان 1400
En | 

شرح وظايف

  نظارت بر مدیریت تولید و عرضه مسکن

  شناسايي اراضي شهري مشمول قانون جهت خريداري و تملك

  شناسايي اراضي ملكي قطعي اداره كل 

  استخراج مشخصات املاك و اراضي شناسايي شده

 استعلام وضعيت ثبتي پلاكهاي شناسايي شده و تهيه نقشه هاي آنها

 انجام اقدامات لازم نسبت به انعكاس موارد به اداره املاك و بانك زمين جهت تشخيص نوعيت

  استخراج و تعيين زمينهاي كه نياز به حفاظت دارند

  انتشار آگهي فراخوان به منظور انتخاب موسسه حقوقي ذيربط جهت حفاظت

 انتخاب موسسه واجد صلاحيت به منظور عقد قرارداد حفاظت و نگهداري از اراضي و تحويل املاك به طرف قرارداد

  تامين اعتبار نگهداري از اراضي

 نظارت بر نحوه عملكرد پيمانكار حفاظت و نگهداري از اراضي

  بررسي و تعيين تكليف اراضي غير قابل نگهداري و معرفي آنها به منظور فروش و يا واگذاري

  همكاري و هماهنگي با محاكم قضايي و شوراي حفظ حقوق بيت المال و معرفي اراضي مذكور و يا متصرفين به اداره حقوقي، واگذاري و رفع تصرفات جهت انجام اقدامات لازم

  پيگيري و انجام ساير امور مربوط به حفاظت و نگهداري از اراضي.