07 مهر 1400
En | 
 نام و نام خانوادگي امیر زاغیان  
 سمت سرپرست معاونت مسکن و ساختمان
 تلفن تماس 36688019
 دورنگار  36688011
 محل استقرار ساختمان آزادي

شرح وظایف

   راهبری برنامه های حوزه مدیریت و هدایت واحدهای تحت سرپرستی در اجرای وظایف محوله.

   راهبری اجرای اهداف و خط مشی های قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان.

   راهبری و هدایت واحدهای تابعه در امور مرتبط با اداره کل نظام مهندسی ساختمان استان و کانون کاردانهای فنی و سایر تشکلهای حرفه ای و صنفی.

   راهبری امر ارتقاء کیفی مهندسی ساختمان در استان از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین، مقررات، روشها و ساختار اداری و اجرایی مربوطه.

   راهبری اجرای برنامه های مرتبط با تامین و توسعه مسکن و ارائه راهبردهای لازم به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در سرمایه گذاری بخش مسکن.

   راهبری امور مرتبط با خانه های سازمانی.

   راهبری امر همکاری و هماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط استانی در راستای وظایف مرتبط با بخش مسکن و ساختمان.

   راهبری امر مدیریت تولید و عرضه مسکن.

   تشویق استفاده کنندگان از فناوری های نوین در ساخت وتولید انبوه مسکن و ساختمان و نظارت بر ایجاد بانک اطلاعات مربوط به تولید کنندگان مسکن و ساختمان.

   شرکت در جلسات منعقده بمنظور تسهیل در اجرا وپیشرفت پروژه ها و ارائه گزارش به قائم مقام وزیر و مدیرکل.

   شرکت در کمیسیونها، کمیته ها و شوراهای مربوطه حسب قوانین و آئین نامه های موضوعه.