29 دی 1398
En | 

شرح وظايف

  اجراي بودجه مصوب سالانه طبق موافقت نامه متبادله دستورالعمل هاي مربوطه

  پرداخت هزينه هاي پرسنلي- عملياتي- تملك دارايي سرمايه اي در چارچوب اعتبار مصوب و طرحها پروژه ها

  پرداخت وجه هزينه ها وتنظيم اسناد و ليستهاي مربوطه با رعايت مقررات و ضوابط جاري

  ثبت و نگهداري ارقام مالي در دفاتر مربوطه و تهيه گزارشهاي مالي و محاسباتي مورد نياز

  درخواست تنخواه گردان حسابداري از نمايندگي خزانه به منظور تسهيل در پرداختها

   واگذاري تنخواه گردان به عاملين ذيحساب براساس مقررات و موافقت با نصب عامل و امين اموال و نظارت بر تكاليف آنها

  صدور درخواست وجه از نمايندگي خزانه براساس تخصيص اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي سرمايه اي 

   كنترل و مراقبت در واريز به موقع تنخواه گردان بصورت اسناد قابل قبول و واريز مانده نقدي

  افتتاح حسبهاي بانكي مورد نياز از طريق نمايندگي خزانه در استان

  رسيدگي به اسناد و مدارك هزينه ثبت و نگهداري حسابهاي درآمد و هزينه وتنظيم حساب ماهانه و ارسال آن به مبادي ذيربط در موعد مقرر

  تامين اعتبار و پرداخت وجه براي گشايش اعتبارات اسنادي در چارچوب مقررات

  انجام امور مربوط به رسيدگي و مميزي اسناد و اوراق مالي و ثبت مشخصات هزينه در دفاتر مربوطه

  انجام امور مربوط به دريافتها و پرداختها در چارچوب ضوابط و مقررات مالي مربوط

  نگهداري حساب هريك از طرحها و پروژه ها طبق دستور العملهاي مربوطه

  نگهداري حساب ديون و انجام عمليات مالي مربوط به آن

  تنظيم دفاتر و نگهداري حساب دارايي ها و اموال اداره كل و نظارت بر آن طبق قانون

  شركت در امور مربوط به مناقصه – مزايده و ترك تشريفات مناقصه و مزايده با رعايت مقررات

  بررسي اسناد مناقصه و  برگزاري مناقصه طبق قوانين و مقررات اجراي قرارهاي صادره از سوي ديوان محاسبات كشور و ساير محاكم قضايي

  اخذ راهنمايي هاي لازم از حوزه ستادي در خصوص چگونگي مصرف اعتبارات ملي.