29 دی 1398
En | 

شرح وظايف

  همكاري با حوزه ستادي در تهيه و تنظيم نمودار سازماني، اهداف، شرح وظايف و تشكيلات با رعايت ضوابط ساختار سازماني ابلاغي از سوي معاونت نهاد رياست جمهوري

  ارائه پيشنهادات لازم در خصوص ايجاد يا ادغام و انحلال واحدهاي غير ضرور

  انجام اقدامات لازم نسبت به قوانين، آيين نامه ها، تصويب نامه هاو مصوبات موضوعه

  اجراي طرح جامع برنامه ريزي نيروي انساني ابلاغي از سوي وزارتخانه

  تجزيه و تحليل  سيستم ها و روشهاي انجام كار و اصلاح روشهاي اختصاصي با هماهنگي وزارتخانه در جهت ارتقاء بهره وري ، كارايي،كاهش هزينه ها و حذف مراحل زائد

   اجراي استانداردهاي جا و مكان و نحوه استقرار واحدها

   كنترل فرمهاي اداري، مالي،پشتيباني و اختصاصي و در صورت لزوم اصلاح آنها با هماهنگي مركز نوسازي و تحول اداري وزارت متبوع

  پيگيري استفاده و بكارگيري فنون و روشهاي نوين

  اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و جلب رضايت مردم در نظام اداري كشور

   اجراي برنامه هاي تحول اداري با هماهنگي مركز نوسازي و تحول اداري وزارت متبوع

   اجراي مصوبات و بخشنامه هايي كه در راستاي ايجاد تحول سازمان ابلاغ گرديده است

  اجراي برنامه هاي بهره وري و استفاده بهينه از منابع انساني، مالي ، اطلاعاتي و ...

  بررسي و برآورد نيازهاي آموزشي كاركنان جهت توسعه مهارتهاي مشاغل براساس استانداردهاي مربوطه و انعكاس به مركز نوسازي و تحول اداري

   اجراي آزمونها تخصصي و استخدامي و ارائه گزارشهاي لازم به حوزه ستادي وزارتخانه

  بررسي،تهيه پيشنهاد طرح تامين نيازمنديهاي استخدامي در سطح اداره كل برمبناي پيشنهادات واحدها و در چهارچوب بودجه مصوب

  انجام كليه امور كارگزيني اداره كل با رعايت قوانين، مقررات و آيين نامه هاي استخدامي در چارچوب تكاليف و اختيارات تفويض شده

  پيش بيني نيازهاي تداركات اداري واحدهاي مختلف و اقدام بمنظور تهيه و تامين آنها در چارچوب اعتبارات مصوب

  ايجاد و بروز رساني بانك اطلاعات و آمار نيروي انساني اداره كل و واحدهاي شهرستاني 

  اداره امور انبار و انجام خدمات مربوطه

   پيش بيني وسايل ايمني و اطفاء حريق و انجام ساير تدابير بمنظور جلوگيري از وقوع حريق و ساير سوانح

  انجام كليه امور رفاهي اداره كل با رعايت قوانين و مقررات

  واگذاري امور خدمات عمومي به بخش خصوصي و نظارت بر حسن اجراي  آنها از قبيل آبدارخانه، نظافت، تاسيسات و ... از طريق مناقصه عمومي با شركتهاي طرف قرارداد

  نظارت بر امر نگهداري ساختمانها تاسيسات و تجهيزات اداره كل

  نظارت بر اداره امور حمل و نقل و انجام تعميرات و نگهداري بهينه وسايط نقليه اداره كل

  نظارت بر امور نگهباني و راهنمايي ارباب رجوع به واحدهاي مختلف

  نظارت و كنترل حضور و غياب كاركنان و تهيه آمار و گزارشهاي لازم

  نظارت بر امور تحريرات و انجام امور دبيرخانه اي اداره كل.