29 دی 1398
En | 

شرح وظايف

  وصول درآمدها،سپرده ها و مطالبات استاني و انتقال آنها به حسابهاي مربوطه و تنظيم و ارائه گزارشهاي مالي و عملياتي لازم

  تهيه فهرست و جداول اطلاعاتي لازم از مطالبات اداره كل

  شناسايي كليه منابع درآمدي اعم از عمليات اصلي،جانبي و منابع غيرعملياتي و تهيه اطلاعات جامع از آنها به منظور بهره گيري بهتر از منابع مذكور

  انجام امور مربوطه به مزايده ها با رعايت قوانين،مقررات و تشريفات معمول

  ثبت و نگهداري حساب درآمد و هزينه در دفاتر قانوني

  تهيه و تنظيم تراز و حساب سود و زيان.