پنجشنبه، 14 مرداد 1400
En | 

 

نام و نام خانوادگي محمد بنائیان مفرد
سمت معاون شهرسازي و معماري
تلفن تماس 36681068
دورنگار 36681068
محل استقرار ساختمان آزادي
 

 

 

 

شرح وظایف

    راهبری و نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری (مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران) و طرحهای شهرسازی و معماری و عمران شهری.

    راهبری و نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای توسعه و عمران، مجموعه ها و جامعه شهری، طرحهای تفصیلی، طرحهای معماری و شهری، شهرک ها و شهرهای جدید.

    راهبری و نظارت بر اجرای آئین نامه های مربوط به بررسی و تصویب طرحهای توسعه عمران محلی وناحیه ای، منطقه ای و ملی مقررات شهرسازی و معماری کشور.

    راهبری دبیرخانه های کمیسیونهای تخصصی مسکن و شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ در استان

    راهبری و نظارت بر طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در سطوح محلی.

    نظارت بر تنظیم قرارداد با مهندسین مشاور به منظور تهیه طرحهای توسعه و عمران (جامع) ناحیه، طرحهای ویژه، طراحی شهری و معماری، مطالعاتی و تحقیقاتی.

    شرکت درکمیسیونها، کمیته ها، شوراهای مربوطه حسب قوانین و آئین نامه های موضوعه.

    راهبری و نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه های میان مدت و کوتاه مدت واحدهای تابعه و ارزیابی میزان تحقق برنامه های مذکور.

    همکاری و هماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط استانی در راستای وظایف مرتبط با بخش شهرسازی ومعماری.

    راهبری و نظارت بر کلیه امور مربوط به بخش شهرسازی ومعماری در استان.

    همکاری و مشارکت با معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی در زمینه تهیه و تنظیم لوایح، قوانین و ضوابط و استانداردهای شهرسازی و اجرای سایر امور محوله.