| 31 خرداد 1400
En | 

شرح وظايف

  پيگیری و تهیه طرح های توسعه و عمران شهری

   نظارت بر اجرای طرح های توسعه و عمران ناحیه ای، مجموعه های شهری، جامع تفصیلی، شهرها و شهرک ها و طرح های ویژه

   انجام هماهنگی های لازم با سازمانهای ذیربط در جهت تهیه طرحهای آمایش استان و توسعه و عمران در راستای سیاست های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

   نظارت بر امر بروزآوری طرح های ناحیه ای و مجموعه های شهری و جامع طبق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

   اعلام نظر نسبت به درخواست های ستاد وزارتخانه درخصوص تبدیل روستا به شهر و یا تغییر و اصلاح در تقسیمات کشوری

   هماهنگی و همکاری با پایگاه اطلاعات جغرافیایی مدیریت شهرسازی و معماری مرتبط با وظایف

   تهیه و تنظیم برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و همچنین برنامه های سالانه برای طرح های توسعه و عمران و سایر طرح های توسعه و عمران با اعتبارات ملی

   نظارت بر تهیه طرح های توسعه و عمران (جامع و تفصیلی) شهری

   هماهنگی با کارگروههای شورای برنامه ریزی و توسعه استان در بررسی طرح های توسعه و عمران به منظور تطابق با سیاست های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

   همکاری با مدیریت شهرسازی و معماری در تهیه ضوابط، معیارها و استانداردهای مرتبط با طرحهای توسعه و عمران شهری و سایر مراجع برای پیشنهاد به مرجع تصویب کننده

   مطالعه و بررسی به منظور تعیین و پیشنهاد زمینه ها و عناوین طرح های مطالعاتی مرتبط با وظایف اداره کل به ستاد و شرکت در جلسات مربوطه

   نظارت بر تهیه  کلیه طرح های توسعه و عمران از طریق انجام بازدیدهای  محلی، شرکت در جلسات کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی، شورای برنامه ریزی و توسعه استان 

   تعیین اساس طرح های توسعه شهری به منظور تشخیص مغایرت های اساسی تصمیمات کمیسیونهای ماده پنج و اعلام به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

   نظارت و کنترل برنامه ریزی و نحوه استفاده بهینه از اراضی واقع در محدوده ها و حریم های شهری و روستایی حسب ضوابط و مقررات مربوط

   اجرایی نمودن راهبردها و سیاست های بخش زمین، نظارت و کنترل بر نحوه اجرای آنها هماهنگ با ضوابط و مقررات شهرسازی و طرحهای توسعه و عمران کشور

   نظارت بر حسن انتخاب مشاور تهیه کننده طرحهای توسعه و عمران از طریق تشکیل کمیته انتخاب مشاوران طرح های توسعه و عمران مرتبط با وظایف اداره کل

   همکاری با استانداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه تشخیص شهرها و روستاهای نیازمند طرحهای هادی شهری و روستایی و همکاری در بررسی و تصویب آنها

   همکاری با دفاتر حوزه ستادی در زمینه تنظیم و عقد قراردادها، طرحهای مرتبط با مشاورین ذیصلاح

   تشکیل کمیته های تخصصی و مشورتی در زمینه های مرتبط با وظایف اداره کل

   شرکت در جلسات کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بنا بر وظایف مرتبط

  انتشار، کتب، مقالات، جزوات راهنما در ارتباط با طرح های مرتبط با وظایف

   ارتباط و تبادل اطلاعات با دانشگاهها و مجامع علمی و پژوهشي

   همکاری در برگزاری همایش ها، نمایشگاهها و کارگاه های تخصصی