| 31 خرداد 1400
En | 

شرح وظايف

  مستند سازی آثار معماری و شهرسازی بومی و هنرهای وابسته

   ترویج، تقویت و ارتقاء اصول و ارزشهای معماری و شهرسازی اسلامی-ایرانی

   نظارت بر اجرای طراحی شهری از حیث رعایت قوانین و مقررات مصوب آئین نامه ها، دستورالعمل های مربوطه و منظر شهری و رعایت اصول شهرسازی ایرانی- اسلامی

   همکاری در امور بررسی و تنظیم و اظهارنظر نسبت به ضوابط، مقررات و لوایح شهرسازی و معماری مرتبط با وظایف مربوطه

   تشکیل کمیسیونهای معماری و طراحی شهری به منظور بررسي ارزشهای معماری و شهرسازی اسلامی- ایرانی (بومی) در طرحهای معماری و طراحی شهری استان

   بررسی و تائید نقشه های معماری تهیه شده در حوزه های مختلف اداره کل

   نظارت بر اجرای کلیه ضوابط شهرسازی و معماری بویژه ضوابط عبور و مرور افراد معلول جسمی- حرکتی و الگوسازی با همکاری مدیریت شهری و سازمانهای ذیربط محلی

  تنظیم قراردادها و شرح خدمات به منظور تهیه طرحهای یاد شده با همکاری مدیریت شهری و معماری و همچنین طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی

   تشکیل کمیته ای به منظور بررسی نیازها و کمبودهای موجود در قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیم برای اقدامات لازم در جهت ارتقاء معماری و شهرسازی استان

   تشکیل منظم جلسات کمیته سیما و منظر شهری و ارائه گزارش به دفتر معماری و طراحی شهری معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی

   شرکت در کمیته ها، کمیسیون ها و شوراهایی که در قوانین و آئین نامه های مختلف تعیین گردیده است و ارائه گزارش به مراجع ذیربط

   انجام طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه معماری بومی استان

   مطالعه و بررسی زمینه ها و عناوین طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در سطوح محلی، منطقه ای و ملی و پیشنهاد به شورای برنامه ریزی استان

   برگزاری مسابقات معماری و طراحی شهری، نمایشگاهها و همایشهای مرتبط با معماری و طراحی شهری با هماهنگی ستاد وزارتخانه

    تهیه و تنظیم برنامه های سالانه با توجه به سیاستهای مدون معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی و تلاش جهت تحقق برنامه های مذکور 

   همکاری و هماهنگی با شرکت عمران شهر جدید واقع در منطقه در زمینه تهیه طرحها و مبادله اطلاعات لازم و ارائه گزارشهای فنی لازم به مدیرکل

    هماهنگی و همکاری با پایگاه اطلاعات جغرافیایی مدیریت شهرسازی و معماری مرتبط با وظایف

    همکاری و مشارکت با معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی در زمینه اجرای سایر وظایف محوله

   تدوین و ارسال گزارشهای سالانه به معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادي.