| 31 خرداد 1400
En | 

شرح وظايف

   كنترل و نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری، قوانین مربوطه و طرحهای شهرسازی و معماری و عمران شهری با اجرای ضوابط و مقررات مزبور

   نظارت بر اجرای مراحل مختلف طرحهای تفصیلی شهری توسط شهرداریها و سایر سازمانهای ذیربط

   نظارت بر فعالیتهای شهرسازی و معماری بخش خصوصی از حیث رعایت معیارها و ضوابط شهرسازی و معماری

   نظارت بر اجرای طرحهای توسعه و عمران (جامع) ناحیه، مجموعه های شهری و جامع شهری، طرحهای عمران شهری و شهرهای جدید در راستای اهداف طرحهای بالا دست

   نظارت بر حسن اجرای آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج محدوده قانونی و حریم شهرها 

    نظارت بر روند پاسخ به استعلامها در طول تهیه طرحهای توسعه و عمران (جامع) ناحیه، مجموعه های شهری و جامع شهر، طرحهای ویژه و تفصیلی شهرها و غیره

   نظارت بر برنامه ریزی و عمران اراضی در زمینه استفاده بهینه از زمین حسب قوانین، ضوابط و مقررات موضوعه

   نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای توسعه و عمران شهرهای جدید، تفصیلی شهرها و ارائه آنها به کمیسیونهای تخصصی مسکن و شهرسازی و شورای برنامه ریزی استان 

  مشارکت و همکاری نزدیک با دستگاههای برنامه ریزی و مدیریت عالی استان

   همکاری در بررسی و اظهار نظر نسبت به ضوابط، مقررات و لوایح شهرسازی و معماری مرتبط با وظائف مدیریت

   ارشاد و راهنمایی دستگاههای ذیربط در اجرای طرحهای جامع و تفصیلی شهرها

   همکاری در تنظیم قراردادها به منظور تهیه طرحهای توسعه و عمران (جامع) ناحیه، مجموعه های شهری و جامع شهر، طرحهای ویژه

   شرکت در کمیته ها، کمیسیون ها و شوراهایی که بر اساس قوانین و آئین نامه های مختلف و شرح وظایف تعیین گردیده است

   همکاری با شرکت عمران شهر جدید واقع در منطقه در زمینه مکانیابی و تهیه طرحها و مبادله اطلاعات لازم به منظور تحقق طرحهای توسعه و عمران مصوب

  مطالعه و بررسی زمینه ها و عناوین طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در سطوح محلی، منطقه ای و ملی به منظور پیشنهاد به شورای برنامه ریزی استان

   همکاری و مشارکت در تهیه و تنظیم برنامه های سالانه با توجه به سیاستهای مدون معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی و ارزیابی میزان تحقق برنامه های مذکور

   نظارت بر نحوه اجرای باغستان ها و تطبیق آن با قوانین و مقررات جاری

   نظارت بر نحوه اجرای مصوبات کارگروههای استانی

   ارائه گزارشات دوره ای به معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی در خصوص آمار اراضی تغییر کاربری یافته

   همکاری و مشارکت با معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی در زمینه اجرای سایر وظایف محوله.