28 شهریور 1400
En | 
نام و نام خانوادگي  بهزاد شاهسوندی  
سمت سرپرست معاونت مهندسی و ساخت
تلفن تماس  36684091
دورنگار 36692349 
محل استقرار ساختمان سعادت آباد

 

شرح وظایف

   انجام مطالعات لازم در زمينه توسعه و مهندسي ساختمان، توسعه راه هاي اصلي ، فرعي، منطقه اي و روستائي استان.

   برنامه ريزي درخصوص ساخت و توسعه راههاي اصلي ، فرعي، منطقه اي و روستائي استان. 

   همکاری در تنظيم موافقتنامه هاي ارسالي به معاونت برنامه ريزي استانداري در مورد احداث و توسعه راههاي فرعي و روستائي .

   مطالعه و تهيه طرح راهسازي و بهسازي راهها توسط مهندسان مشاور و كنترل و تصويب آن .

   انتخاب مهندسان مشاور با توجه به ضوابط مورد عمل و نظارت بر كار آنها . 

   نظارت بر تهيه و اجراي طرح هاي راهسازي استان . 

   ابلاغ دستورالعمل هاي فني و مصوبات به مهندسان مشاور و نظارت بررعايت آنها در تنظيم نقشه ها و مشخصات فني.

   كنترل وتاييد صورت كاركرد (حق الزحمه) مهندسان مشاور طرف قرارداد براساس مقرارت و ضوابط مربوط.

   ارزشيابي وتاييد كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور و ارائه به مافوق جهت دستور پرداخت.

   تهيه و تنظيم صورت وضعيت كاركرد موقت و قطعي پيمانكاران، رأساً يا از طريق مهندسان مشاور، رسيدگي وارائه به اداره پيمان و رسيدگي جهت تسويه حساب

   تهيه و بررسي و تصويب صورت مجالس پيشنهادي و اجرايي پيمانكاران راههاي فرعي و روستايي طرف قرارداد طبق ضوابط.

   تاييد اتمام كار پيمانكاران جهت تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي.

   پيگيري واعمال بخشنامه هاي فني صادره از وزارت راه و شهرسازي و دستورالعمل هاي معاونت برنامه ريزي استان و غيره.

   پيگيري ونظارت مداوم بر پيشرفت برنامه هاي راهسازي واجراي مشخصات فني در كليه عمليات راهسازي حوزه استحفاظي اداره كل راه و شهرسازي استان.

   بررسي وارائه پيشنهاد مربوط به اجراي طرح هاي راهسازي.

   مطالعه و ارائه پيشنهاد طرح هاي راهسازي استان به مقام مافوق در چارچوب اهداف و سياست هاي شوراي عالي فني و سازمان راهداري حمل ونقل جاده اي كشور.

   بررسي وتصويب تغييرات مربوط به طرح هاي روسازي و تيپ نيم رخ عرضي پروژه هاي مصوب و همچنين ابنيه فني مهم و تغييرات مسير راه.

   بررسي مطالعات انجام شده جهت پل ها و گذرگاه ها و ساير ابنيه فني.

   بررسي و نظارت بر محاسبات فني و نقشه هاي قطعي و اجرائي براي پلها و ابنيه فني نظارت بر طرحهاي روسازي راه ها  و مشخصات زير سازي و مشخصات فني راه ها براساس نتايج ، آزمايشگاهي و خاك شناسي و ساير مطالعات انجام شده.