30 آبان 1397
En | 
Loading
  • شما به هركدام از موارد زير در میز خدمت اداره کل چه امتيازي مي دهيد؟

  • عالي خوب متوسط ضعيف
    کیفیت میز خدمت حضوری
    نحوه برخورد
    پاسخگویی
    كيفيت میز خدمت الکترونیک
طراحی سایت