30 مهر 1400
En | 

                               مديران اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان

 نام و نام خانوادگی  علیرضا قاری قرآن
 سمت مدیر کل
 تلفن  36684950
دورنگار  30689681
محل استقرار  ساختمان سعادت آباد
     
 نام و نام خانوادگی  عبدالحسین پارسایی راد             
 سمت  سرپرست معاونت املاک و حقوقی
 تلفن  36680518
دورنگار  36687939
محل استقرار  ساختمان آزادی
     
 نام و نام خانوادگي  امیر زاغیان  
 سمت  سرپرست معاونت مسکن و ساختمان   
 تلفن  36688019
 دورنگار  36688011
محل استقرار  ساختمان آزادی
              
 نام و نام خانوادگي  اصغر کشاورزراد  
 سمت  سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
 تلفن تماس 36689680
 دورنگار 36690522
 محل استقرار  ساختمان سعادت آباد
     
نام و نام خانوادگي محمد بنائیان مفرد
سمت معاون معماری و شهرسازی
تلفن 36688011
دورنگار 36688011
محل استقرار ساختمان آزادی
     
نام و نام خانوادگي بهزاد شاهسوندی
سمت سرپرست معاونت مهندسی و ساخت
تلفن 36684091
 دورنگار  36692349
محل استقرار ساختمان سعادت آباد
     
 نام و نام خانوادگی  --  
 سمت

مشاور مدیرکل و رئیس حراست

 تلفن  031-36693118
دورنگار 031-36689689
محل استقرار  ساختمان سعادت آباد و آزادی
  روسای ادارات حوزه مدیرکل   
 نام و نام خانوادگی  مرجان فروتن
 سمت

سرپرست اداره آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)

 تلفن  36681068
دورنگار -
محل استقرار  ساختمان سعادت آباد 
     
 نام و نام خانوادگي حسن کحال زاده  
 
 سمت  رئیس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی
 تلفن 36698000
 دورنگار  36700662
محل استقرار  ساختمان سعادت آباد و آزادی
     
 نام و نام خانوادگی  محسن شیرانی
 سمت

رئیس اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

 تلفن  36681068
دورنگار  36681068
محل استقرار  ساختمان سعادت آباد
     
 نام و نام خانوادگي  مهدی سینایی
 سمت رئیس اداره برنامه، بودجه، جذب سرمایه و تجهیز منابع 
 تلفن تماس ٣٦٦٩٢٤٢٣
 دورنگار ٣٦٦٩٢٤٢٣
 محل استقرار  ساختمان سعادت آباد
     
 نام و نام خانوادگی  عباس صالحی
 سمت

سرپرست اداره پیمان، رسیدگی و امور قراردادها

 تلفن  36681068
دورنگار  36681068
محل استقرار  ساختمان سعادت آباد
     
 نام و نام خانوادگی  حسین خادم زاده
 سمت

رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

 تلفن  36692248
دورنگار  36692248
محل استقرار  ساختمان سعادت آباد
     
 نام و نام خانوادگی  حسین حجتی https://isfahan.mrud.ir/portals/16/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%A9%D9%84/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA/hojjati.jpg?ver=1396-08-09-085424-877
 سمت

رئیس اداره هماهنگی حمل و نقل و مدیر دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات

 تلفن  36681068
دورنگار  36681068
محل استقرار  ساختمان سعادت آباد