28 شهریور 1397
En | 

                              اسامي مديران اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان

 نام حجت اله غلامی
 سمت مدیرکل
 تلفن  36684950
دورنگار  30689681
محل استقرار  ساختمان سعادت آباد
     
 نام احمد بنیادی
 سمت مشاور مدیرکل و مدیر حراست
 تلفن  36681605
دورنگار  36681605
محل استقرار  ساختمان سعادت آباد
     
 نام  حمیدرضا اميرخاني
 سمت  مدیر ساخت و توسعه راهها
 تلفن  36684091
دورنگار  36692349
محل استقرار  ساختمان سعادت آباد
     
 نام و نام خانوادگي  حسین حجتي  
 
 سمت مشاور مدیرکل و سرپرست مدیریت توسعه منابع
 تلفن  36689680
 دورنگار  36690522
محل استقرار  ساختمان سعادت آباد
     
 نام و نام خانوادگي  حسین سالاري مقدم  
 سمت  مدير املاك و حقوقي
 تلفن تماس 36680518
 دورنگار 36687939
 محل استقرار  ساختمان آزادي
     

نام و نام خانوادگي ایمان طاهر
 
سمت سرپرست مدیریت فنی و اجرایی
تلفن 36688011
دورنگار 36688011
محل استقرار ساختمان آزادی
نام و نام خانوادگي ایمان طاهر

سمت مدیر مسکن و ساختمان
تلفن 36688019
دورنگار 36688011
محل استقرار ساختمان آزادی
نام و نام خانوادگي محمد بنائیان

سمت سرپرست مدیریت معماري و شهرسازي
تلفن 36688011
 دورنگار  36688011
محل استقرار ساختمان آزادی

طراحی سایت