15 آذر 1398
En | 

                               مديران اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان

 نام و نام خانوادگی  حمیدرضا اميرخاني
 سمت مدیر کل
 تلفن  36684950
دورنگار  30689681
محل استقرار  ساختمان سعادت آباد
     
 نام و نام خانوادگی  حسین سالاری مقدم             
 سمت  معاون املاک و حقوقی
 تلفن  36680518
دورنگار  36687939
محل استقرار  ساختمان آزادی
     
 نام و نام خانوادگي  ایمان طاهر  
 سمت  معاون بازآفرینی شهری و مسکن    
 تلفن  36688019
 دورنگار  36688011
محل استقرار  ساختمان آزادی
              
 نام و نام خانوادگي  عباس صالحی  
 سمت  سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
 تلفن تماس 36689680
 دورنگار 36690522
 محل استقرار  ساختمان سعادت آباد
     
نام و نام خانوادگي محمد بنائیان مفرد
سمت معاون معماری و شهرسازی
تلفن 36688011
دورنگار 36688011
محل استقرار ساختمان آزادی
     
نام و نام خانوادگي بهزاد شاهسوندی
سمت سرپرست معاونت مهندسی و ساخت
تلفن 36684091
 دورنگار  36692349
محل استقرار ساختمان سعادت آباد
     
 نام و نام خانوادگی  عبدالحسین پارسایی راد
 سمت

رئیس اداره حراست

 تلفن  36681605
دورنگار  36681605
محل استقرار  ساختمان سعادت آباد و آزادی
  روسای ادارات حوزه مدیرکل   
 نام و نام خانوادگی  مهدی منصوری https://isfahan.mrud.ir/portals/16/modiran/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C.JPG?ver=1397-05-12-184408-393
 سمت

مشاور مدیرکل و رئیس اداره آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)

 تلفن  36690533
دورنگار  36690533
محل استقرار  ساختمان سعادت آباد و آزادی
     
 نام و نام خانوادگي حسن کحال زاده  
 
 سمت  سرپرست اداره ارتباطات و اطلاع رسانی و حوزه مدیرکل
 تلفن  ۳۶۶۹۸۰۰۰ 031- ۰۹۱۳۲۰۰۰۰۵۲
 دورنگار  031۳۶۷۰۰۶۶۲
محل استقرار  ساختمان سعادت آباد
     
 نام و نام خانوادگي  مهدی سینایی
 سمت رئیس اداره برنامه، بودجه، جذب سرمایه و تجهیز منابع 
 تلفن تماس ٣٦٦٩٢٤٢٣
 دورنگار ٣٦٦٩٢٤٢٣
 محل استقرار  ساختمان سعادت آباد
     
نام و نام خانوادگي هوشنگ طایی                https://isfahan.mrud.ir/portals/16/modiran/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%8A%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/Taei.jpg?ver=1397-04-17-000029-113
سمت سرپرست اداره پيمان و رسيدگي                      
تلفن ٣٦٦٨١٠٦٨
دورنگار ٣٦٦٨١٠٦٨
محل استقرار ساختمان سعادت آباد
     
نام و نام خانوادگي سید حسین خادم زاده
سمت رئيس اداره مديريت بحران و پدافند غيرعامل
تلفن ٣٦٦٩٢٣٤٨
 دورنگار   ٣٦٦٩٢٣٤٨
محل استقرار ساختمان سعادت آباد