30 مهر 1400
En | 

اسامي مديران کل راه و شهرسازی استان اصفهان


 به ترتيب سال خدمت

 

طول زمان مديريت سال پايان خدمت سال شروع خدمت نام مدير کل رديف

3

1329

1326

آقاي مهندس ميرزا آقاخان فريار

1

3

1332

1329

آقاي مهندس عباس مولائي

2

2

1334

1332

آقاي مهندس محمد علي مشير صدري

3

2

1336

1334

آقاي مهندس يوسف علي حريري

4

3

1339

1336

آقاي مهندس مصطفي کرماني

5

7

1346

1339

آقاي مهندس اکبر مقامي

6

6

1352

1346

آقاي مهندس عبدالحسين هنرجو

7

6

1358

1352

آقاي مهندس محمد تقي انصاري

8

2

1360

1358

آقاي مهندس منوچهر نقي زاده کاشاني

9

5

1365

1360

آقاي مهندس نوراله صلواتي

10

1

1366

1365

آقاي مهندس محسن آقا اوليا

11

4

1370

1366

آقاي مهندس غلامرضا صالحي

12

5

1375

1370

آقاي مهندس مهدي نيکدار

13

6

1381

1375

آقاي مهندس قدرت اله نجفي

14

6

1387

1381

آقاي مهندس عبدالهاشم حسن نيا

15

3

1390

1387

آقاي مهندس هوشنگ عشايري

16

4

1394

1390

آقای دکتر محمود محمود زاده

17

3

1397

1394

آقای مهندس حجت اله غلامی

18

1 1398 1397 آقای مهندس حمیدرضا امیرخانی 19