31 شهریور 1400
En | 

مصوبات سال 1398 و 1399

مصوبات 1400/6/7                    
اصفهان نجف آباد                  
مصوبات 1400/5/31                    
اصفهان                    
مصوبات 1400/5/14                    
شاهین شهر                    
مصوبات 1400/5/12                    
آران و بیدگل تیران و کرون                  
مصوبات 1400/5/6                    
ابریشم مجلسی شهرضا خمینی شهر              
مصوبات 1400/4/8                    
انارک قهجاورستان نائین اردستان حسن آباد ورزنه محمد آباد        
مصوبات 1400/3/23                    
اصفهان                    
مصوبات 1399/12/25                    
شاهین شهر                    
مصوبات 99/12/17                    
قمصر دامنه مبارکه اردستان زواره            
مصوبات 99/12/6                    
شاهین شهر                    
مصوبات 99/12/10                    
اصفهان گلپایگان بوئین میاندشت                
مصوبات 99/12/3                    
اصفهان                    
مصوبات 99/11/30                    
فلاورجان دهق حبیب آباد دستگرد بهارستان            
مصوبات 99/11/26                    
اصفهان                    
مصوبات 99/11/15                    
جوزدان برزک کوشک خوانسار              
مصوبات 99/11/5                    
اصفهان خمینی شهر نائین فریدونشهر              
مصوبات 99/10/14                    
خالد آباد بادرود                  
مصوبات 99/10/7                    
اصفهان                    
مصوبات 99/10/3                    
میمه گرگاب وزوان شاهین شهر              
مصوبات 99/9/30                    
شهرضا حسن آباد زرین شهر اصفهان              
مصوبات 99/9/23                    
کاشان                    
مصوبات 99/9/16                    
تیران و کرون نجف آباد اصفهان بهارستان خمینی شهر قهجاورستان فرخی رزوه تودشک کمشچه کوهپایه
آران و بیدگل خوانسار بافران                
مصوبات 99/9/2                    
اصفهان فولادشهر اصفهان                
مصوبات 99/8/11                    
شهرضا                    
مصوبات 99/8/7                    
پیربکران زواره                  
مصوبات 99/7/27                    
درچه خورزوق اصفهان                
مصوبات 99/7/20                    
زرین شهر                    
مصوبات 99/7/10                    
کاشان                    
مصوبات 99/7/1                    
میمه لایبید دولت آباد وزوان اصفهان تیران          
مصوبات 99/6/18                    
اصفهان نجف آباد گلپایگان                
مصوبات 99/6/12                    
مجلسی                    
مصوبات 99/5/19                    
آران و بیدگل شاهین شهر                  
مصوبات 99/5/12                    
نائین تیران                  
مصوبات 99/5/5                    
نائین خمینی شهر بافران قهجاورستان کوهپایه کمشچه نطنز آران و بیدگل         گلپایگان                     فرخی  
اصفهان رزوه                  
مصوبات 99/4/29                    
اردستان مهاباد اصفهان خمینی شهر بهارستان            
مصوبات 99/4/3                    
کاشان                    
مصوبات 99/3/27                    
جندق اصفهان پیربکران دیزیچه قهدریجان            
مصوبات 99/3/18                    
فریدونشهر زرین شهر دهاقان زاینده رود                
مصوبات 99/3/11                  
کاشان                  
مصوبات 99/2/21                  
نطنز                  
مصوبات 99/2/7                  
بوئین میاندشت دولت آباد اصفهان              
مصوبات 98/12/28                  
اصفهان                
مصوبات 98/12/11                
شهرضا نجف آباد              
مصوبات 98/12/6                
اصفهان                
مصوبات 98/11/27                
نجف آباد زواره اردستان پیربکران هرند ایمانشهر کمشچه    
مصوبات 98/10/29                
قهجاورستان سجزی محمد آباد هرند اژیه        
مصوبات 98/10/22                
خمینی شهر                
مصوبات 98/10/17                
نائین اصفهان              
مصوبات 98/9/10                
اصفهان                
مصوبات 98/8/26                
اصفهان گلپایگان              
مصوبات 98/8/12                
فریدونشهر                
مصوبات 98/7/28                
نجف آباد علویجه              
مصوبات 98/7/21              
نطنز کاشان            
مصوبات 98/7/14              
چمگردان چرمهین لنجان نجف آباد زرین شهر اصفهان زاینده رود بوئین و میاندشت
مصوبات 98/07/02              
شاهین شهر خالدآباد نوش آباد بادرود آران و بیدگل تیران سفید شهر  
مصوبات 98/06/24              
دولت آباد دستگرد خورزوق اصفهان تودشک ورزنه گز وزوان
مصوبات 98/6/3              
قهجاورستان سجزی هرند بافران اصفهان      
مصوبات 98/5/27              
خمینی شهر کوشک نایین درچه        
مصوبات 98/5/13              
دیزیچه فلاورجان مبارکه کرکوند مجلسی ابریشم دامنه داران
مصوبات 98/5/6              
اصفهان شهرضا            
مصوبات 98/4/30              
قمصر مشکات کاشان          
مصوبات 98/4/23              
اردستان کهریزسنگ جوزدان گلشهر انارک زواره    
مصوبات 98/4/19              
اصفهان بهارستان            
مصوبات 98/4/9              
کلیشاد و سودرجان ورنامخواست زرین شهر چرمهین ایمانشهر      
مصوبات 98/3/12              
اصفهان              
مصوبات 98/3/19              
حبیب آباد خورزوق دولت آباد دستگرد فولادشهر      
مصوبات 98/2/29              
زیباشهر قهجاورستان نصرآباد هرند محمدآباد تودشک ورزنه نیک آباد
کوهپایه سجزی            
مصوبات 98/2/22              
دهاقان نطنز            
مصوبات 98/2/15              
اصفهان              
مصوبات 98/2/8              
اصفهان گرگاب گلپایگان          
مصوبات 98/1/25              
اصفهان بهارستان پیربکران تیران شاهین شهر شهرضا نائین چمگردان

 

مصوبات سال 1397

مصوبات97/12/12            
بافران حنا درچه زواره قمصر کمه گرگاب
مصوبات97/11/14            
داران دامنه          
مصوبات 97/11/7            
شهر ابریشم اران و بیدگل فلاورجان رضوانشهر عسگران    
مصوبات 97/10/30            
اصفهان            
مصوبات 97/10/23            
بافران تودشک جندق خور دهاقان قهجاورستان کوهپایه
محمد اباد ورزنه          
مصوبات 97/10/16            
سودرجان ایمانشهر          
مصوبات 97/10/2            
اردستان زواره گلپایگان گوگد نایین بوئین میاندشت  
مصوبات 97/9/25            
قهجاورستان اصفهان          
مصوبات 97/9/18            
فریدونشهر نطنز برف انبار        
مصوبات 97/9/11            
خورزوق دستگرد دولت اباد دیزیچه زاینده رود زیباشهر کرکوند
کمشچه مبارکه مجلسی ورنامخواست نایین درچه خمینی شهر
مصوبات 97/8/27            
شاهین شهر گز کاشان        
مصوبات97/7/22            
اردستان انارک بافران چمگردان چرمهین زاینده رود زرین شهر
زواره لنجان ورنامخواست        
مصوبات 97/07/01            
خمینی شهر دهاقان کوشک نجف آباد      
مصوبات97/06/25            
شهرضا اصفهان          
مصوبات97/06/18            
آب انبار اژیه فریدونشهر قهجاورستان کوهپایه ورزنه هرند  
مصوبات 97/06/04            
خوانسار نایین          
مصوبات 97/5/28            
افوس بویین و میاندشت داران دامنه گلپایگان گلشهر جندق
کاشان            
مصوبات  97/5/27            
درچه کوشک          
مصوبات 97/5/22            
اصفهان            
مصوبات 97/5/14            
اصفهان خورزوق          
مصوبات 97/5/07            
ایمانشهر پیربکران تیران چادگان رضوانشهر عسگران فلاورجان
قمصر کاشان          
مصوبات 97/4/31            
اصفهان گز دولت اباد دستگرد حبیب آباد شاهین شهر  
مصوبات 97/4/24            
نطنز آران و بیدگل          
مصوبات 97/4/16            
مبارکه زرین شهر اردستان  زواره      
مصوبات مورخ97/4/3            
اصفهان  بهارستان          
 مصوبات مورخ97/3/20            
 گلدشت  دهق  بهارستان        
 مصوبات مورخ97/2/30            
 کاشان              
 مصوبات مورخ97/2/23                
 اصفهان                
 مصوبات مورخ97/2/16                
 پیربکران  درچه دولت آباد شهرضا        
مصوبات مورخ 97/2/2              
 ورزنه  پیربکران            
مصوبات مورخ 97/1/19              
اصفهان  ورنامخواست  زرین شهر  زاینده رود سده لنجان      
 مصوبات مورخ96/12/27              
 خورزوق  بوئین میاندشت            
 مصوبات مورخ96/12/20              
 شاهین شهر  اصفهان            
 مصوبات مورخ96/12/13              
 ایمانشهر  بهاران  طالخونچه ورزنه  کرکوند  زیبا شهر  کلیشاد و سودرجان
مصوبات مورخ 96/12/6
               
 گرگاب  کمشچه  تودشک  هرند  گلپایگان  اصفهان      
 مصوبات مورخ96/11/29                
 نجف آباد                
 مصوبات مورخ96/11/24                
 فولادشهر  چرمهین  فلاورجان  گلشهر          
 مصوبات مورخ96/11/15                
 اصفهان  نجف آباد              
 مصوبات مورخ96/11/8                
 قهجاورستان  خوانسار  شاهین شهر            
 مصوبات مورخ96/10/24                
 رزوه زاینده رود  چمگردان اصفهان          
 مصوبات مورخ96/10/17                
 اصفهان  دولت آباد  مبارکه  گلپایگان  قهجاورستان  شهرضا  سجزی    
 مصوبات مورخ 96/10/3                
 اصفهان  آران و بیدگل              
مصوبات مورخ 96/9/26                
 جوزدان  خمینی شهر              
 مصوبات مورخ 96/9/13                
 اصفهان  بهارستان              
 مصوبات مورخ 96/7/30                
 هرند ورزنه  سجزی            
مصوبات مورخ 96/7/16                
 قهدریجان                
 مصوبات مورخ 96/7/2                
 نطنز  کوهپایه  درچه            
 مصوبات مورخ 96/5/22                
 خمینی شهر                
 مصوبات مورخ 96/5/29                
 گرگاب  گز  اصفهان  چرمهین          
 مصوبات مورخ 96/5/15                
 خور  گرگاب  مجلسی  کوشک  گلدشت  جندق      
 مصوبات مورخ 96/5/8                
قهدریجان  فلاورجان  داران  رضوانشهر          
 مصوبات مورخ 96/5/1                
اصفهان شاهین شهر              

 مصوبات مورخ 96/3/21

               
 دیزیچه  زیباشهر  نجف آباد  زرین شهر          

 مصوبات مورخ 96/2/24

                              
 مجلسی اژیه تودشک نیک آباد دهاقان        

 مصوبات مورخ 96/2/17

               
 اصفهان  بهارستان              

 مصوبات مورخ 95/12/22

               
 آران و بیدگل بوئین و میاندشت  سده و لنجان شاهین شهر قمصر گرگاب      
 گلپایگان نطنز              

 مصوبات مورخ 95/12/8

               
اصفهان فولادشهر              

مصوبات مورخ 95/11/10

               
گرگاب                

مصوبات مورخ 95/11/3

               
بوئین و میاندشت  هرند              

مصوبات مورخ 95/10/26

               
اصفهان                

مصوبات مورخ 95/9/28

               
بهارستان                

مصوبات مورخ 95/8/16

               
کوهپایه  هرند  چمگردان  زاینده رود  گلپایگان  گوگد      

مصوبات مورخ 95/8/9

               
شهرضا  زواره  دهق  درچه  خورزوق        

مصوبات مورخ 95/8/2

               
اصفهان  فلاورجان  پیربکران  کلیشاد و سودرجان          

مصوبات مورخ 95/7/18

               
آران و بیدگل  طالخونچه  ورنامخواست  زیباشهر  دیزیچه        

مصوبات مورخ 95/7/5

               
 شاهین شهر                

مصوبات مورخ 95/6/28

               
بهارستان                

مصوبات مورخ 95/5/31

               
خمینی شهر  گز  گرگاب            

مصوبات مورخ 95/4/27

               
آران  تیران              

مصوبات مورخ 95/4/21

               
علویجه گلدشت نجف آباد بهارستان گلشهر        

مصوبات مورخ 95/4/6

               
سده لنجان  چرمهین  ورزنه  نیک آباد  اژیه        

مصوبات مورخ 95/3/30

               
مبارکه ورنامخواست  زرین شهر  شاهین شهر          

مصوبات مورخ 95/3/9

               
خمینی شهر داران  بویین میاندشت  نطنز  نایین شهرضا       

مصوبات مورخ 95/2/19

               
اصفهان  گرگاب  فلاورجان  بهارستان گز        

مصوبات مورخ 95/2/12

               
 کرکوند  طالخونچه  عسگران  گز          

مصوبات مورخ 94/12/25

               
اصفهان  بهارستان  نجف آباد            

مصوبات مورخ 94/12/16

               
گلپایگان  کلیشاد و سودرجان  قهدریجان  پیربکران          

مصوبات مورخ 94/12/2

               
بهارستان                

مصوبات مورخ 94/11/4

               
مجلسی  چم گردان  نصرآباد  حسن آباد          

مصوبات مورخ 94/10/20

               
اصفهان  مبارکه  گلدشت            

مصوبات مورخ 94/10/13

               
گلپایگان رزوه  شاهین شهر            

مصوبات مورخ 94/9/22

               
شهرضا  تیران  گلشهر            

مصوبات مورخ 94/9/15

               
اصفهان  بهارستان  دیزیچه  طالخونچه          

مصوبات مورخ 94/9/1

               
داران  دامنه  بویین میاندشت خورزوق  آران بیدگل        

مصوبات مورخ 94/8/17

               
نجف آباد  گز   گرگاب            

مصوبات مورخ 94/8/10

               
شاهین شهر  گوگد  گلپایگان            

مصوبات مورخ 94/8/3

               
 اصفهان چادگان فولادشهر             

مصوبات مورخ 92/12/4

               
شاهین شهر                

مصوبات مورخ 91/12/27

               
شاهین شهر                

 مصوبات مورخ 91/12/13

               
شاهین شهر                

 مصوبات مورخ  91/7/30

                              
شاهین شهر                

 مصوبات مورخ  91/2/24

                              
 شاهین شهر