| 24 مرداد 1399
En | 

آزمون استخدامی

باعنايت به اعلام نتايج يك برابر ظرفيت آزمون استخدام پيماني مورخ 15 تير سال 1397 وزارت راه و شهرسازي ،توسط سازمان سنجش آموزش كشور به اطلاع پذيرفته شدگان نهايي مي رساند؛

 پذيرفته شدگان مكلفند به منظور طي ساير مراحل قبل از استخدام (تشكيل پرونده ، بررسي صلاحيت هاي عمومي (گزينش) ، گواهي عدم سوءپيشينه ، آزمايشات و معاينات پزشكي بدو استخدام و...) ، از تاريخ دوشنبه 1397/9/26به شرح ذيل اقدام نمايند.

ضمناً داوطلباني كه درخصوص نتايج نهايي آزمون سوالاتي دارند ، مي توانند از طريق بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور  اقدام نمايند.

 

اعلام نتايج يك برابر ظرفيت آزمون استخدام پيماني مورخ 15 تير سال 1397 وزارت راه و شهرسازي