19 فروردین 1399
En | 

شرح فرآیند

مسئول اصلی ارائه خدمت

خانم مبارکی

شماره تماس 03136681068  داخلی 365

مراحل گردش کار

- مراجعه به امور بازنشستگان در اداره کل جهت صدور درخواست از طریق اتوماسیون اداری با توجه به فرم های موجود از طریق ضامن یا وام گیرنده

- امضاء رئیس اداره مربوطه

- تأیید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

- امضاء رئیس اداره پشتیبانی، توسعه منابع و تحول اداری

- ارجاع به مسئول واحد رفاه

- ارجاع به کارشناس رفاه جهت ارجاع به بایگانی و حقوق و مزایا جهت بررسی و تنظیم نامه توسط کارشناس رفاه

- امضاء رئیس اداره پشتیبانی، توسعه منابع و تحول اداری

- تأیید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

- ارجاع به دبیرخانه جهت ثبت صادره و صدور نامه

نمودار فرایند