19 فروردین 1399
En | 

شرح خدمت

فرم درخواست معرفی نامه جهت اخذ وام از بانک (بازنشستگان)

مسئول اصلی ارائه خدمت

خانم مبارکی مسئول امور بازنشستگان

خانم خواجه مسئول امور رفاه

شماره تماس 03136681068  داخلی 239

مراحل گردش کار

- پر کردن فرم درخواست معرفينامه جهت اخذ وام از بانك (شاغلين) در اتوماسیون اداری با جزئیات زیر:

- پر کردن فیلدهای مربوط به درخواست کننده توسط مسئول بازنشستگان

- پر کردن فیلدهای مربوط به ضامن اول توسط مسئول بازنشستگان

- پر کردن فیلدهای مربوط به ضامن دوم توسط مسئول بازنشستگان

- ارجاع اتوماتیک به مسئول حقوق و دستمزد جهت پر کردن فیلدهای مربوطه

- تأیید رئیس اداره پشتیبانی، توسعه منابع و تحول اداری

- تأیید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

- ارجاع به دبیرخانه جهت ثبت صادره و صدور نامه

 

نمودار فرآیند

نمونه فرم