19 فروردین 1399
En | 

شرح خدمت

درخواست جنس از انبار

مسئول اصلی ارائه خدمت

آقای حیدری

شماره تماس 03136688011 داخلی 314

مراحل گردش کار

- درخواست جنس از انبار توسط کاربر از طریق سیستم اتوماسیون فرزین و ارجاع به مسئول مربوطه

- تأیید رئیس اداره پشتیبانی، توسعه منابع انسانی و تحول اداری

- تأیید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

- ارجاع به انبار

    - در صورت موجودی انبار 

            - صدور حواله

           - امضاء رئیس اداره پشتیبانی، توسعه منابع و تحول اداری

           - امضاء معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

           - انبار

           - تحویل کالا به کاربر

   - در صورت عدم موجودی انبار 

            - صدور درخواست خرید

           - رئیس اداره پشتیبانی، توسعه منابع و تحول اداری جهت امضاء

           - معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی جهت امضاء

            - تأمین اعتبار

           - کارپردازی جهت خرید

           - تحویل به انبار جهت صدور قبض

            - حواله

           - امضاء رئیس اداره پشتیبانی، توسعه منابع و تحول اداری

           - امضاء معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

           - انبار

           - تحویل کالا به کاربر

نمودار فرایند